617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4032
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo finansija Pravilnik o internoj kontroli Preuzmi
Ministarstvo finansija Pravilnik o internoj kontroli Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22 PDF icon 15/22
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Prečišćeni tekst pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih COVID lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Prečišćeni tekst - preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli jednokratne pomoći u budžetskoj 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o naknadi za rad miritelja, arbitara i tehničkog lica za obavljanje administrativnih poslova za mirovno vijeće i arbitražno vijeće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16-22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 3. za izradu opštih akata javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._3.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 2. za davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative u Ministarstvu Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Pašino Brdo I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Poslovna zona Šip 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju program utroška kapitalnih transfera utvrđenih budžetom KS Ministarstva kulture i sporta za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Omerbašić i dr.protiv BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/22 PDF icon 4/22
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_odluka_o_visini_koeficijenta.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1-22_rjesenje.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu dostavljanja i sadržaju izvještaja o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_instrukcija.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2-22_0.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO za podnosioce prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoja dramskih serija iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa iz oblasti kulture napodručju općine Trnovo 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_iz_oblasti_kulture_napodrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama u Općinskom vijeću Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_u_opcinskom_vijecu_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_clanovima_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2021._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o Registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/22 PDF icon 9/22
Ministarstvo kulture i sporta Uputstvo ili metodologija U P U T S T V O za podnosioce prijava na Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o postupku dodjele kapitalnih transfera 08 22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/22
Ministarstvo pravde i uprave Plan ili program Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon plan_nabavki_ministarstva_pravde_i_uprave_kantona_sarajevo_za_2022._godinu.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Metodologija izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu vlade KS i kantonalnih organa - službene novine KS brojevi 23/21 i 52/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21,52/21 PDF icon metodologija_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_ks_i_kantonalnih_organa_-_sluzbene_novine_ks_brojevi_23-21_i_52-21.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument PDF icon pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje Internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u KUIP KS Interni dokument PDF icon skm_224e_22021111550.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stari Stup 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 8/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenih u organima uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon 25/21, PDF icon 1/21