617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 3900
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 14.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Ahatovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu pečačenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_nacinu_pecacenja_i_nacinima_oblika_zatvaranja_poslivih_prostorija_u_kojima_je_odredenja_zabrana_rada_2021.g.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 53.763.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/21 PDF icon 34/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o angažmanu vanjskog saradnika - TVSA Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_obiljezavanju_dn_u_ks_za_2021_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon program_obiljezavanja_djecije_nedjelje_u_kantonu_sarajevo_za_2021._god.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21 PDF icon 36/21
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama zakona o sportu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima za za izbor korisnika sredstava za podršku filmskoj produkciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba 'Službene novine FBiH' 59/21 PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba 'Službene novine FBiH' 59/21 PDF icon Uredba
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.03.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.03.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o potvrđivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_potvrdivanju_izbora_za_clanove_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_zonama_sanitare_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata zaštite izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_zastite_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. - podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jpelektroprivreda_bih_d.d.-podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zetra 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_osnovni_tekst_09_17_0.pdf, PDF icon pravilnik_21_17_0.pdf, PDF icon pravilnik_24_17_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski centar Marijin Dvor 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o radnoj stanici u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_radnoj_stanici_u_kantonu_sarajevo_sn_ks_32-21.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstva pravde i uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/21 PDF icon 11/21
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik_preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon scan_06840.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 26.07.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 27.07.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Individualno stanovanje Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sokolje 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansirajusufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini-Meliha Jerlagić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini-meliha_jerlagic.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uslovima i načinu korištenja motornih vozila za službene prostorije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon uputstvo_o_uslovima_i_nacinu_koristenja_motornih_vozila_za_sluzbene_prostorije_zavoda_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja Interni dokument PDF icon lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_domenama_22-21_0.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon Akcioni plan, PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program stambenog zbrinjavanja raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe koje su privremeno smještene u Kolektivnom centru Hrasnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_21_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udr 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_20_21.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Instrukcija ili naredba Instrukcija o angažovanju i upotrebi mobilne stanice prilikom akvizicije biometrijskih podataka u postupku izdavanja lične karte i putne isprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_grada_sarajeva_2021-2027.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02 Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Interni dokument PDF icon Preuzmi