617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 PDF icon 37/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Jelik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Privredna zona Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA Interni dokument PDF icon UGOVOR
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 74/20 PDF icon 74/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon bks_2020.pdf, PDF icon izmjene_i_dopune_bks_za_2020.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon sl.novine_ks_broj_51-17.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsavanju_budzeta_ks_za_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_bks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10-20_1.pdf, PDF icon 18-20_1.pdf, PDF icon 29-20_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_ks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Adnan Šabeta) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 20210401134934.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Nermina Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 20210401134925.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' PDF icon broj020.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2021. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_utvrdivanju_visine_iznosa_djecijeg_dodatka_za_2021._godinu.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-visina_osnovice_mjesecnih_novc.primanja_11-21.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2021.godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_utvrdivanju_iznosa_mjesecnog_novcanog_primanja_za_personalnu_asistenciju.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija- personalna asistencija ratnih vojnih invalida paraplegičara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 PDF icon instrukcija-personalna_asistencija_12-21.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrdjivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_za_2020.godinu_2_compressed_compressed.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2020.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o donošenju pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020.-30.09.2020_2.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za perio 01.01.2020. do 30.06.2020. PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020-30.06.2020_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o davanju saglasnosti za plaćanje polaganja stručnog ispita iz oblasti građevinarstva (Nedim Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede i Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_izmj_pravilnika_o_unutr_org_mp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 2 i 3" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Pazarić 2" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Do" Lješevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Pazarić 1" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoĉa 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Osenik 1" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 5" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti signalizacije, sadržaju, mjestu postavljanja i drugim pitanjima od znaĉaja za ostvarenje funkcija signalizacije na skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/21 PDF icon 9/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Naredba o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon broj-30.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Procedura ili vodič Vodić za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/1 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_u_zpr_ks.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR3
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Program o dopunama Programa SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima kultura SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21