617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sokolje 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Individualno stanovanje Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansirajusufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini-Meliha Jerlagić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini-meliha_jerlagic.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uslovima i načinu korištenja motornih vozila za službene prostorije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon uputstvo_o_uslovima_i_nacinu_koristenja_motornih_vozila_za_sluzbene_prostorije_zavoda_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja Interni dokument PDF icon lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon odluka_o_domenama_22-21_0.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon Akcioni plan, PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program stambenog zbrinjavanja raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe koje su privremeno smještene u Kolektivnom centru Hrasnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_21_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udr 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_20_21.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Instrukcija ili naredba Instrukcija o angažovanju i upotrebi mobilne stanice prilikom akvizicije biometrijskih podataka u postupku izdavanja lične karte i putne isprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_grada_sarajeva_2021-2027.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02 Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/21 PDF icon 32/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/21 PDF icon 35/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi i upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21 - 1. dio, PDF icon 28/21 - 2. dio
Općina Trnovo Odluka o održavanju i provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_odrzavanju_i_provodenju_izbora_za_savjete_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Zdravstvenog savjeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_zdravstvenog_savjeta.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_stalnih_radnih_tijela_opcinskog_vijeca_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo u 20251. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_20251._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2020._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_implementaciju_monitoring_i_evaluaciju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnih sredstava rezervoara (tankova) za mazut 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon odluk_o_prodaji_stalnih_sredstava_rezervoara_tankova_za_mazut.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2020. do 31.12.2020. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2020._do_31.12.2020.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta 01.01.2020 do 31.12.2020. 15/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_01.01.2020_do_31.12.2020.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/21
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o ovlaštenju Ministarstva finansija za nabavku finansijskih usluga putem dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo kod banaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21, PDF icon 22/21
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Protokol o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja, kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - plaćanje troškova službenog putovanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici i dva kantonalna tužioca Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Odbor državne službe za žalbe - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20 PDF icon 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnk o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 PDF icon 4/16, 36/16, 43/20, 10/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Sovrle 2" - Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21