617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4199
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 37-20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_37-20.pdf, PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_27-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa javnosti rada organa uprave, javnih preduzeca, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine 16/01 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_arhivskoj_gradi_i_arhivu_bih_16-01.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 50/17, 2/18 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o sadrzaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 28-18, 29-18, 52-21 i 2-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_sadrzaju_izgledu_i_nacinu_koristenja_memoranduma_kantona_sarajevo_28-18_29-18_52-21_i_2-22.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 17/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place_17-19.pdf
Stručna služba Vlade Ustav Ustav Kantona Sarajevo sa Amandmanima 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 31/04, 6/13 i 31/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon ustav_kantona_sarajevo_-_precisceni_tekst.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-pravima-branilaca-i-clanova-njihovih-porodica_33-04_56-05_70-07_9-10_i_90-17.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 36/14- Novi prečišćeni tekst i 37/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_36-14_37-14.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 39/14 i 59/22 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_javnim_nabavkama_bih_39-14_i_59-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakono2.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o zašttiti tajnih podataka 54/05 i 12/09 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_54-05.pdf, PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_-_izmjena_12_09_-.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 49/05, 22/19-O.U.S. i 103/21 'Službene novine FBiH' PDF icon ous_22-19.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_103-21.pdf, PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_49-05.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač kantona Sarajevo 10/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_clanova_organa_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_kantona_sarajevo_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_10-16.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o upravnom postupku 2/98, 48/99 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_upravnom_postupku_fbih_integralni_61-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH 38/16 PDF icon zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-fbih_38-16.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zaštiti ličnih podataka 49/06, 76/11 i 89/11- Ispravka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_licnih_podataka_49-06_76-11_i_89-11.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst 31/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_31-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 35/05 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federaciji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o budžetima u federaciji biH 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-budzetima-preciscen-tekst_102-13_09-14_13-14_8-15_91-15_102-15_104-16_5-18011-19_99-19_i_25-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 40/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_ministarstvima_i_drugim_organima_uprave_kantona_sarajevo_40-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zdravstvenom osiguranju 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14-O.U.S. 36/18 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-zdravstvenom-osiguranju-fbih_61-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 3/09-Prečišćeni tekst, 36/15 i 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_pecatu_kantona_sarajevo_36-15.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_zakona_o_pecatu_kantona_sarajevo_15-18.pdf, PDF icon zakon_o_pecatu_kantona_sarajevo_3-09.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Stručna služba Vlade Zakon zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_soc.zastiti_zastiti_civilnih_zrtava_rata_i_zastiti_porodice_sa_djecom_38-14-precisceni_tekst_38-16_44-17_28-18_52-21_i_40-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo 31/16 i 45/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo_31-16_i_45-19.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_ks_sn_44-22_-_ispravka.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zdravstvenoj zaštiti 46/10 i 75/13 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-zdravstvenoj-zastiti-fbih_46-10_i_75-13.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 26/16, 89/18 i 44/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-radu-precisceni-tekst_26-16_89-18_i_44-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama kantona Sarajevo 18/11- prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_ks_18-11.pdf, PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_u_sl._novin._ks_36-15.pdf, PDF icon zakon_o_objavljivanju_propisa_u_sl._novinama_ks_11-19.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 i 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21_0.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_10-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba UREDBU O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLjAJU NAMJEŠTENIC 69/05, 29/06 i 65/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_ur_o_dopunskim_posl_osn_djl_i_posl_pom_djel2-65-20.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-29-06.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-69-05.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 5/06 i 7/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, PDF icon uredba_o_izmjeni_uredbe_o_obrazovanju_strucne_sluzbe_vlade_kantona_sarajevo_7-20.pdf
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo 39/16 i 10/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_39-16.pdf, PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_10-17.pdf
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst, PDF icon 41/22
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_sn_22-21.pdf, PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_kantona_sarajevo.pdf
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-zaposlenih-9-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-06-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_poticaja_razvoja_male_privrede_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19-22, PDF icon 24-22
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_korisnika_podsticaja_u_poljoprivredi_na_podrucju_ks.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 23/21 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenje_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_23-21.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_32-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-9-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_ks_-_sn_06-21.pdf, PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_sn_34-22.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracuju_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_69-14.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_14-15.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_4-16.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_19-18.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 96/19 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik-o-kancelarijskom-poslovanju-u-fbih-96-19.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo 30/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo_30-22.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_9_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_14_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_41-12.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon strategija_i_ap_2022-2023_sn.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUĈAJU SEKSUALNOG I SPOLNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA, KAO OBLIKA NASILJA U ORGANIMA UPRAVE, JAVNIM PREDUZEĆIMA, JAVNIM USTANOVAMA I PRAVNIM LICIMA ĈIJI JE OSNIVAĈ KANTON SARAJEVO 18/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon protokol_o_postupanju_u_slucaju_seksualnog_i_spolno_zasnovanog_uznemiravanja_kao_oblika_nasilja_u_organima_uprave_javnim_preduzecima_javnim_ustanovama_i_pravnim_licima_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_18-21.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnk_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_4-16_36-16_43-20_1021_i_33-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Stručna služba Vlade Ostalo Uredba o pravilima kucnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 38-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_pravilima_kucnog_reda_i_radnom_vremenu_u_kantonalnim_organima_uprave_38-22.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon uredba_o_pravilima_kucnog_reda_i_radnom_vremenu_u_kantonalnim_organima_uprave.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenika u organima uprave KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_koristenju_i_nacinu_vodenja_elektronske_evidencije_i_kontrole_radnog_vremena_zaposlenika_u_organima_uprave_ks.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan ili program PLAN INTEGRITETA Interni dokument PDF icon plan_integriteta.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukciju o podnošenju zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata, za dostavljanje izvještaja i pravdanja sredstava i druga značajna pitanja za udruženja, organizacije i saveze od posebnog interesa za Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/23 PDF icon instrukcija_o_podnosenju_zahtjeva_za_finans-sufinans.programaprojekata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Nišići 3 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi