617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 301 - 400 od 4184
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodicu u "Sklonište za zlostavljane ženu i djecu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluku o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje komisija za realizaciju pojedinačnih podsticajnih mjera definisanih programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o naknadi za rad supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_21-2.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju teksta izjave supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_21-1.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za plaćanje naknade za rad Komisije za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o izmjenama i dopuni zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH 'Službene novine FBiH' 103/21 PDF icon zakon_o_izmjenama_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/20 PDF icon zakon_o_ublazavanju_negativnih_ekonomskih_posljedica_i_usteda_u_ks.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o finansijskom poslovanju 'Službene novine FBiH' 48/16 PDF icon zakon_o_finansijskom_poslovanju.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade KS i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_ks_i_kantonalnih_organa.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' 34/16 PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_o_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave i fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' 34/14 PDF icon pravilnik_o_obliku_sadrzaju_nacinu_popunjavanja_i_predaji_izjave_i_fiskalnoj_odgovornosti.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kriterijima za otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja 'Službene novine FBiH' 20/98 PDF icon pravilnik_o_kriterijima_za_otpis_knjizenje_viskova_i_manjkova_stalnih_sredstava_i_sitnog_inventara_i_otpis_potrazivanja.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o knjigovodstvu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 60/14 PDF icon pravilnik_o_knjigovodstvu_u_federaciji_bih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta 'Službene novine FBiH' 69/14 PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o blagajničkom poslovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/03 PDF icon uputstvo_o_blagajnickom_poslovanju.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih tranassakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih trassakcijskih računa 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon uputstvo_o_otvaranju_posebnih_namjenskih_tranassakcijskih_racuna_nacinu_planiranja_prikupljanja_evidentiranja_i_raspolaganja_sredstvima_sa_posebnih_namjenskih_trassakcijskih_racuna.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja III Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - službeno putovanje - Darja Softič Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - doplata dnevnice Darja Sovtić Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka za dodjeli sredstava Savezu nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH 'Službene novine FBiH' 15/21 PDF icon zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o katastru komunalnih uredaja 'Službeni list SRBiH' 32/73 PDF icon zakon_o_katastru_komunalnih_uredaja.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon u budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' 102/13 PDF icon zakon_u_budzetima_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o trezoru u FBiH 'Službene novine FBiH' 26/16 PDF icon zakon_o_trezoru_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća , javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_ks.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor 'Službene novine FBiH' 58/16 PDF icon racunovodstvene_politike_za_federalne_budzetske_korisnike_i_trezor.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Model podataka KKU - UML aplikacijska shema (1) 'Službeni list SRBiH' 21/77 PDF icon model_podataka_kku_-_uml_aplikacijska_shema_1.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Model podataka KKU - Katalog objekata 'Službeni list SFRJ' 1971 PDF icon model_podataka_kku_-_katalog_objekata.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK o izradi i odrzavanju katastra komunalnih uredaja (2) 'Službene novine FBiH' 51/21 PDF icon pravilnik_o_izradi_i_odrzavanju_katastra_komunalnih_uredaja_.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja II Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_na_unapredjenju_prava_i_polozaja_osi_u_ks.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći (2) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći2 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 01.10.2021. godine Interni dokument PDF icon memorandum_o_saradnji_0.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama na području KS i drugom kantonu, ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja pripadaju KS („Službene novine KS" broj 17/11) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon 48/21
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o vrstama, visini i načinu korištenja sedstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku industriju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine II Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o poklonima i reprezentaciji Interni dokument PDF icon pravilnik_o_poklonima_i_reprezentaciji.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o o korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije kontrole radnog vremena zaposlenih Interni dokument PDF icon pravilnik_o_o_koristenju_i_nacinu_vodenja_elektronske_evidencije_kontrole_radnog_vremena_zaposlenih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike i namještenike u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/20 PDF icon eticki_kodeks_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_fbih.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Proizvodno-trgovački centar Blažuj II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman sedam vanjskih saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost pomoćniku ministra Onahti Čerkez - troškovi službenog putovanja Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Odluka - saglasnost Pravobraniocu za prijem dva lica po osnovu ugovora o djelu Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja - Medina Džerahović Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost predsjednici Općinskog suda za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita za šest namještenika Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Blažujski drum 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_21_0.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik_o_radnim_odnosima Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_koristenju_mobilnih_i_fiksnih_telefona_u_sluzbene_svrhe_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ZiK Interni dokument PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_zik.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Kodeks_poslovnog ponasanja Zavoda Interni dokument PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja_zavoda.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita namještenika Alima Hasančevića Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika - operater na dronu Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 19.10.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_organizaciji_jedinstvenog_opcinskog_organa_uprave_i_poslovnih_sluzbi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnog sredstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_prodaji_stalnog_sredstva.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021_godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo zasnivanjem prava građenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_zasnivanjem_prava_gradenja.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.06.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dozvoli za upis prava vlasništva i osiguranju plaćanja naknade za uvođenje gradskog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_dozvoli_za_upis_prava_vlasnistva_i_osiguranju_placanje_naknade_za_uredenje_gradskog_gradevinskog_zemljista.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 14.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Ahatovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 53.763.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/21 PDF icon 34/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o angažmanu vanjskog saradnika - TVSA Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_obiljezavanju_dn_u_ks_za_2021_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_21-2_0.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama zakona o sportu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/22 PDF icon 40/22
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima za za izbor korisnika sredstava za podršku filmskoj produkciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba 'Službene novine FBiH' 59/21 PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba 'Službene novine FBiH' 59/21 PDF icon Uredba
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.03.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.03.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o potvrđivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_potvrdivanju_izbora_za_clanove_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_zonama_sanitare_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata zaštite izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_zastite_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. - podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jpelektroprivreda_bih_d.d.-podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zetra 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_osnovni_tekst_09_17_0.pdf, PDF icon pravilnik_21_17_0.pdf, PDF icon pravilnik_24_17_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski centar Marijin Dvor 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o radnoj stanici u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_radnoj_stanici_u_kantonu_sarajevo_sn_ks_32-21.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstva pravde i uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/21 PDF icon 11/21, 52/21
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik_preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 26.07.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon scan_06840.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 27.07.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sokolje 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Individualno stanovanje Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi