617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 401 - 500 od 4532
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o zašttiti tajnih podataka 54/05 i 12/09 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_54-05.pdf, PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_-_izmjena_12_09_-.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Stručna služba Vlade Zakon zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač kantona Sarajevo 10/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_clanova_organa_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_kantona_sarajevo_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_10-16.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 49/05, 22/19-O.U.S. i 103/21 'Službene novine FBiH' PDF icon ous_22-19.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_103-21.pdf, PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_49-05.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o upravnom postupku 2/98, 48/99 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_upravnom_postupku_fbih_integralni_61-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Stručna služba Vlade Zakon zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH 38/16 PDF icon zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-fbih_38-16.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zaštiti ličnih podataka 49/06, 76/11 i 89/11- Ispravka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_licnih_podataka_49-06_76-11_i_89-11.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Stručna služba Vlade Zakon zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst 31/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_31-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 35/05 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federaciji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Stručna služba Vlade Zakon zakon o budžetima u federaciji biH 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-budzetima-preciscen-tekst_102-13_09-14_13-14_8-15_91-15_102-15_104-16_5-18011-19_99-19_i_25-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_sn_22-21.pdf, PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_kantona_sarajevo.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 i 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21_0.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_10-22.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Stručna služba Vlade Uredba UREDBU O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLjAJU NAMJEŠTENIC 69/05, 29/06 i 65/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_ur_o_dopunskim_posl_osn_djl_i_posl_pom_djel2-65-20.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-29-06.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-69-05.pdf
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 5/06 i 7/20 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo 39/16 i 10/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_39-16.pdf, PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_10-17.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 23/21 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenje_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_23-21.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_32-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-9-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_ks_-_sn_06-21.pdf, PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_sn_34-22.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-zaposlenih-9-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-06-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_poticaja_razvoja_male_privrede_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19-22, PDF icon 24-22
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_korisnika_podsticaja_u_poljoprivredi_na_podrucju_ks.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracuju_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_69-14.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_14-15.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_4-16.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_19-18.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 96/19 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik-o-kancelarijskom-poslovanju-u-fbih-96-19.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon strategija_i_ap_2022-2023_sn.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUĈAJU SEKSUALNOG I SPOLNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA, KAO OBLIKA NASILJA U ORGANIMA UPRAVE, JAVNIM PREDUZEĆIMA, JAVNIM USTANOVAMA I PRAVNIM LICIMA ĈIJI JE OSNIVAĈ KANTON SARAJEVO 18/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon protokol_o_postupanju_u_slucaju_seksualnog_i_spolno_zasnovanog_uznemiravanja_kao_oblika_nasilja_u_organima_uprave_javnim_preduzecima_javnim_ustanovama_i_pravnim_licima_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_18-21.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnk_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_4-16_36-16_43-20_1021_i_33-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Stručna služba Vlade Ostalo Uredba o pravilima kucnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 38-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_pravilima_kucnog_reda_i_radnom_vremenu_u_kantonalnim_organima_uprave_38-22.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo 30/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo_30-22.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_9_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_14_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_41-12.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Nova Ilidža I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo saobraćaja Plan ili program Plan integriteta Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon plan_integriteta_ministarstva_saobracaja_kantona_sarajevo_korigovani_2.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo Interni dokument PDF icon Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2023._do_31.03.2023._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju cijena usluga distribucije vode i odvođenja otpadnih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_cijena_usluga_distribucije_vode_i_odvodenja_otpadnih_voda.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2027. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2027.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Plan ili program PLAN INTEGRITETA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU Interni dokument PDF icon plan_integriteta_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_za_2022._godinu.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/23 PDF icon Poslovnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 31/23 PDF icon 31/23
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 31/23 PDF icon 31/23
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o javnim nabavkama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_23.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o nabavkama roba/usluga Interni dokument PDF icon instrukcija_o_nabavkama_roba-usluga_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći u budžetskoj 2023. godini Interni dokument PDF icon odluka_jnp_2023_0.pdf, PDF icon obrazac_1_1.pdf, PDF icon prilog_2_0.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/23 PDF icon 20/23
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o izmjeni Uredbe o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/21 PDF icon 52/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u Centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/09 PDF icon 45/09
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/23 PDF icon Odluka
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/23 PDF icon 19/23
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/23 PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Blažuj 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorna cjelina Binježevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_ks.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_ks.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_23.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje ODLUKA o pokretanju postupka nabavke: Pružanje usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2023. godinu JRJN: 85000000-9 - Usluga u području zdravstva i socijalne zaštite 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/14 i 59/22 PDF icon odluka_o_pokretanju_postupka_nabavke.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Plan integriteta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Interni dokument PDF icon plan_integriteta_ministarstva_2022.pdf, PDF icon plan_integriteta_ministarstva_2023.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Uputstvo ili metodologija U P U T S T V O za podnosioce prijava na Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2023. godinu Interni dokument PDF icon u_p_u_t_s_t_v_o_za_podnosioce_prijava_na_javni_poziv_ministarstva_kulture_i_sporta_kantona_sarajevo_za_2023._godinu.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o izmjenam i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 104/22 PDF icon 104/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Brioni 'Službeni list SRBiH'
Ministarstvo saobraćaja Instrukcija ili naredba Instrukcija za pokriće gubitka Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za subvencioniranje javnog prevoza na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon uputstvo_o_subvencioniranju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rosulje 'Službeni list SRBiH'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rogačići I faza 'Službeni list SRBiH'
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2024.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 55/23 PDF icon 55/23