617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 801 - 900 od 4517
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 26.07.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 27.07.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Individualno stanovanje Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sokolje 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansirajusufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini-Meliha Jerlagić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini-meliha_jerlagic.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja Interni dokument PDF icon lista_kategorije_registraturne_grade_sa_rokovima_cuvanja.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uslovima i načinu korištenja motornih vozila za službene prostorije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon uputstvo_o_uslovima_i_nacinu_koristenja_motornih_vozila_za_sluzbene_prostorije_zavoda_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_domenama_22-21_0.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon Akcioni plan, PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program stambenog zbrinjavanja raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe koje su privremeno smještene u Kolektivnom centru Hrasnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_21_21.pdf, PDF icon 7-22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udr 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pdfdownload_20_21.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Instrukcija ili naredba Instrukcija o angažovanju i upotrebi mobilne stanice prilikom akvizicije biometrijskih podataka u postupku izdavanja lične karte i putne isprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_grada_sarajeva_2021-2027.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02
Ministarstvo finansija Uredba Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/21 PDF icon 32/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/21 PDF icon 35/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi i upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21 - 1. dio, PDF icon 28/21 - 2. dio
Općina Trnovo Odluka o održavanju i provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_odrzavanju_i_provodenju_izbora_za_savjete_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Zdravstvenog savjeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_zdravstvenog_savjeta.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_stalnih_radnih_tijela_opcinskog_vijeca_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo u 20251. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_20251._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2020._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_implementaciju_monitoring_i_evaluaciju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnih sredstava rezervoara (tankova) za mazut 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon odluk_o_prodaji_stalnih_sredstava_rezervoara_tankova_za_mazut.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2020. do 31.12.2020. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2020._do_31.12.2020.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta 01.01.2020 do 31.12.2020. 15/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_01.01.2020_do_31.12.2020.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/21
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o ovlaštenju Ministarstva finansija za nabavku finansijskih usluga putem dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo kod banaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21, PDF icon 22/21
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Protokol o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja, kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema.pdf, PDF icon 10-22_0.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - plaćanje troškova službenog putovanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici i dva kantonalna tužioca Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Odbor državne službe za žalbe - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 PDF icon 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Sovrle 2" - Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o poništenju Odluke o izboru („SOLARIS“ U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA LOT-3) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije (SOLARIS) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje-_komisija_up_solaris.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o programu utroška sredstava, iznosima novčanog podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_programu_utroska_sredstava_iznosima_novcanih_podsticaja_minimalnim_uslovima_za_pocetak_proizvodnje_minimalnim_uslovima_za_investiranje_i_rokovima_podnosenja_zahtjeva_za_2021.godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Edin Trgo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_3.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Nabavka usluge - provedba i izrada SPUO za RP "Apartmansko naselje Paljevo"- Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga_-_druga.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Amsal Sobo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_2_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke robe „LJETNIH GUMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_guma.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izrade Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_21.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19_kol_ugovor_dr_medicine_i_stomatolog.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19_kol_ugovor_kultura.pdf, PDF icon 10_23.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju – Sarajevo Interni dokument PDF icon kolektivni_ugovor_radnika_u_saobracaju.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_20.pdf, PDF icon 42_20_kol_ugovor_sindikat_policije.pdf, PDF icon 6_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36_20_kolektivni_ugovor_predskolski.pdf, PDF icon 24_22.pdf
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/23 PDF icon 51/23
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Privredna zona Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Jelik 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon bks_2020.pdf, PDF icon izmjene_i_dopune_bks_za_2020.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon sl.novine_ks_broj_51-17.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsavanju_budzeta_ks_za_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_bks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10-20_1.pdf, PDF icon 18-20_1.pdf, PDF icon 29-20_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_ks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Adnan Šabeta) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_4.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Nermina Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' PDF icon broj020.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2023. godinu Interni dokument PDF icon odluka-djeciji_dodatak_za_2023.god_.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/23 PDF icon odluka_o_utvrdiv.visine_procenta_osnov.mjesec.novc_.primanja_za_2023_god.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2023.godinu Interni dokument PDF icon odluka-personalna_asistencija_202333.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija - personalna asistencija ratnih vojnih invalida paraplegičara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/22 PDF icon instrukcija_personalna_asistencija_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrdjivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_za_2020.godinu_2_compressed_compressed.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2020.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o donošenju pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020.-30.09.2020_2.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za perio 01.01.2020. do 30.06.2020. PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020-30.06.2020_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o davanju saglasnosti za plaćanje polaganja stručnog ispita iz oblasti građevinarstva (Nedim Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf