Propisi

Ukupno 1 - 100 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_grada_sarajeva_2021-2027.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02 Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/21 PDF icon 32/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi i upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/21 PDF icon 28/21 - 1. dio, PDF icon 28/21 - 2. dio
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/21 PDF icon 35/21
Općina Trnovo Odluka o održavanju i provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_odrzavanju_i_provodenju_izbora_za_savjete_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Zdravstvenog savjeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_zdravstvenog_savjeta.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_stalnih_radnih_tijela_opcinskog_vijeca_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo u 20251. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_20251._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2020._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_implementaciju_monitoring_i_evaluaciju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnih sredstava rezervoara (tankova) za mazut 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon odluk_o_prodaji_stalnih_sredstava_rezervoara_tankova_za_mazut.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2020. do 31.12.2020. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2020._do_31.12.2020.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta 01.01.2020 do 31.12.2020. 15/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_01.01.2020_do_31.12.2020.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/21
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o ovlaštenju Ministarstva finansija za nabavku finansijskih usluga putem dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo kod banaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Protokol o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja, kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - plaćanje troškova službenog putovanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici i dva kantonalna tužioca Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - Odbor državne službe za žalbe - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20 PDF icon 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Poslovnk o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 PDF icon 4/16, 36/16, 43/20, 10/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Sovrle 2" - Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o izuzeću primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 26/21 PDF icon 26/21
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o programu utroška sredstava, iznosima novčanog podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_programu_utroska_sredstava_iznosima_novcanih_podsticaja_minimalnim_uslovima_za_pocetak_proizvodnje_minimalnim_uslovima_za_investiranje_i_rokovima_podnosenja_zahtjeva_za_2021.godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Edin Trgo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_3.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Nabavka usluge - provedba i izrada SPUO za RP "Apartmansko naselje Paljevo"- Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga_-_druga.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Amsal Sobo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_2_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke robe „LJETNIH GUMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_guma.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o poništenju Odluke o izboru („SOLARIS“ U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA LOT-3) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije (SOLARIS) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje-_komisija_up_solaris.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izrade Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_21.pdf