Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2270
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrazaca certifikata muzejske kopije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o postupku za predlaganje utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019.godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi PDF icon preuzmi.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/18
Ministarstvo finansija Uredba UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 PDF icon 53-18.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik • Pravilnik o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinskih sredstava 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 PDF icon 53/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju predsjednika i članova Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 02/98 48/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13, PDF icon 100/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o gradjevinskom zemljistu
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03 22/06 43/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 72/09, PDF icon 92/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/05 2/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98 38/98 19/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70-06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvejta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Komisije za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06, PDF icon 18/07, PDF icon 18/08, PDF icon 35/12, PDF icon 51/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/13