617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4125
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 1" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakono2.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst, PDF icon 41/22
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_sn_22-21.pdf, PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_kantona_sarajevo.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-zaposlenih-9-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-06-21.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_poticaja_razvoja_male_privrede_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19-22, PDF icon 24-22
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_korisnika_podsticaja_u_poljoprivredi_na_podrucju_ks.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-9-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_ks_-_sn_06-21.pdf, PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_sn_34-22.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon strategija_i_ap_2022-2023_sn.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o prevenciji i sprečavanju korupcije u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_prevenciji_i_sprecavanju_korupcije_u_mrsri.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama pravilnika o radnim odnosima ZiK-a Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika_o_radnim_odnosima_zik-a.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/22 PDF icon pravilnik.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_ministarstvu_saobracaja_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon instrukcija-renta.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2022. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 12_program_utroska_snks_44_22.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u ZiK-u Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_u_zik-u.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija KS da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja KS u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo finansija IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI KANTONA SARAJEVO 2021.GODINE Preuzmi
Ministarstvo finansija IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI KANTONA SARAJEVO 2021.GODINE Preuzmi
Ministarstvo finansija IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI KANTONA SARAJEVO 2021.GODINE Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanje po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik-korupcija.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_materijalnoj_podrsci_porodicama_s_djecom_u_fbih.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon uredba-rjesavanje_stambenih_potreba_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22, 46/22 PDF icon pravilnik_korupcija_22.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika-korupcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrasno I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije te zaštiti lica koje prijavljuje korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22_odluka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - Obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 2
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - Obrazac za provođenje prethodne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 1
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 2022 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 39/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Urbanistički projekat Štinji do Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_urbanisticki_projekat_stinji_do_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo II 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo_ii.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.06.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.06.2022.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/22 PDF icon 30/22
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na naknadu troškova dženaze-sahrane 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/22 PDF icon instrukcija_dzenaze.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon pravilnik_o_dodjeli_stana_u_vlasnistvo.pdf