617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 101 - 200 od 4541
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 101_23.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima je zaključen drugi dio Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finan. potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/23 PDF icon 53/23
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50-17.pdf, PDF icon 2_18_ispravka.pdf, PDF icon 32_22_uredba.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o računovodstvu budžeta 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_102-13.pdf, PDF icon uredba_o_racunovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_34_14.pdf, PDF icon broj_9-14.pdf, PDF icon broj_13-14.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo za isplatu duga zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo sa kojima je zaključen ugovor o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/23 PDF icon 03/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/23 PDF icon 03/23
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_stvarnim_pravima_-_66-13.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_stvarnim_pravima_-_100-13.pdf, PDF icon microsoft_word_-_broj032.docx_.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18-10.pdf, PDF icon 43-16.pdf, PDF icon 44-22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/23 PDF icon 51/23
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stup-Nukleus 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stup I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo u iznosu do 3.800.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/23 PDF icon 49/23
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_uvjetima_i_nacinu_izdavanja_vodnih_akata_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4639 2023 god 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_broj_01-02-4639_2023_god.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknade i dodatke na plaću u Općini Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_platnih_razreda_i_koeficijenata_za_place_naknade_i_dodatke_na_placu_u_opcini_trnovo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 2" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje prvog dijela Ugovora o vansudskoj nagodbi za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/23 PDF icon 41/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu 69.116.600 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/23 PDF icon 41/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da provede postupak dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo za 2023. godinu putem javnog poziva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/23 PDF icon 31/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje drugog dijela Ugovora o vansudskoj nagodbi za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/23 PDF icon 45/23
Ministarstvo saobraćaja Procedura ili vodič Poslovnik o radu stručnog kolegija Interni dokument PDF icon poslovnik_o_radu_strucnog_kolegija.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštitti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38_16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon 28_18.pdf, PDF icon 52_21.pdf, PDF icon 40_22.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22_13 PDF icon 22_13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24_10 PDF icon 24_10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf, PDF icon 9-22.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kemal-begova -Sutjeska 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Pravobranilaštvo Plan ili program Plan integriteta Interni dokument PDF icon Plan integriteta - pravobranilaštvo - korekcija _ 15.05.2023.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Briješće 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Banjsko-rekreativni kompleks Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrasnica 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.06.2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Pravilnik o uslovima i naĉinima za ostvarivanje prava na novĉani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon pravilnik_o_uslovima_i_nacinima_za_ostvarivanje_prava_na_novcani_podsticaj.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.06.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravlinik o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravlinik_o_postupku_i_kriterijima_za_dodjelu_namjenskih_sredstava_u_oblasti_sumarstva_iz_budzeta_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 12-16.pdf, PDF icon 13-17.pdf, PDF icon 46-18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o zaštiti civinih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60_23.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_izvrsnom_postupku.pdf, PDF icon 52-2003.pdf, PDF icon 33-2006.pdf, PDF icon 39-2006.pdf, PDF icon 39-2009.pdf, PDF icon 35-2012.pdf, PDF icon 46-2016.pdf, PDF icon izvrsni_postupak-_broj042.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Odluka o osnivanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon odluka_o_osnivanju_programa_utvrdivanja_nacina_provodenja_veterinarsko-zdravstvenih_pregleda_u_odobrenim_objektima_za_unutrasnji_promet_u_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacija_u_f_bih.pdf, PDF icon 48-11.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata labaratorijskih testova za vezikularnu bolest svinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_dijagnostickih_postupaka_metoda_uzimanja_uzoraka_i_kriterija_za_vrednovanje_rezultata_labaratorijskih_testova_za_vezikularnu_bolest_svinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_nacinu_i_nosiocima_izrade_odnosno_odobravanja_lovnogospodarske_osnove_godisnjeg_i_privremenog_plana_gospodarenja_lovistem.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnih ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_polaganju_strucnih_ispita_za_doktore_veterinarske_medicine_i_veterinarske_tehnicare.pdf, PDF icon 101-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_higijeni_hrane_zivotinjskog_podrijekla.pdf, PDF icon 28-14.pdf, PDF icon 87-15.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visnini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-o-visini-boravisne-takse-20231.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_potrosaca_u_bosni_i_hercegovini.pdf, PDF icon 88-15.pdf
Ministarstvo privrede Sporazum ili ugovor Sporazum o pitanju sukcesije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon sporazum_o_pitanju_sukcesije.pdf, PDF icon broj_08-09.vp_.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_poticaju_razvoja_male_privrede.pdf, PDF icon 25-09.pdf, PDF icon engleska_v.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_odredivanju_privremenog_granicnog_veterinarskog_prijelaza.pdf, PDF icon 28-11.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_pravobranilastvu.pdf, PDF icon 7-12.pdf, PDF icon 44-16.pdf, PDF icon 45-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81-15.pdf, PDF icon 75-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_imovini_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_o_sadrzaju_obrasca_izvjestaja_o_rjesavanju_upravnih_stvari_u_upravnom_postupku.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputsktvo o provođenju mjera za otklanjanje i spriječavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2021,godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon uputsktvo_o_provodenju_mjera_za_otklanjanje_i_sprijecavanje_zaraznih_i_parazitarnih_bolesti_zivotinja_za_2021godinu.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_nacinu_prijavljivanja_zaraznih_bolesti_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sistemu uzimanja uzoraka,, labaratorijskim metodama i ciljnim tkivima za određivanje mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_sistemu_uzimanja_uzoraka_labaratorijskim_metodama_i_ciljnim_tkivima_za_odredivanje_mikrobioloskih_kriterija_u_hrani_zivotinjskog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za tehnički prijem radova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_za_tehnicki_prijem_radova.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju teksta farmakološkog mišljenja, uputstva, etiketeomotnice spoljnog pakovanja) lijeka te potrebnoj dokum. za obnovu rj. za stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_sadrzaju_teksta_farmakoloskog_misljenja_uputstva_etiketeomotnice_spoljnog_pakovanja_lijeka_te_potrebnoj_dokum._za_obnovu_rj._za_stavljanje_u_promet_lijeka_koji_se_upotrebljava_u_veterinarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za izdavanje potvrde o provedenim obaveznim mjerama za ovce i koze 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_za_izdavanje_potvrde_o_provedenim_obaveznim_mjerama_za_ovce_i_koze.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' PDF icon crvena_lista_divljih_vrsta_i_podvrsta_biljaka_zivotinja_i_gljiva.pdf
Ministarstvo privrede Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_organa_uprave_i_sudske_vlasti_u_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze 'Službene novine FBiH' PDF icon rjesenje_o_osnivanju_uzgojnih_podrucja_za_divokoze.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda 'Službene novine FBiH' PDF icon rjesenje_o_osnivanju_uzgojnih_podrucja_za_medvjeda.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o kojima se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_kojima_se_propisuje_obrazac_zapisnika_o_tehnickom_prijemu_radova_u_sumarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obliku vođenja registra evidencija u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obliku_vodenja_registra_evidencija_u_sumarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon racunovodstvene_politike_za_budzetske_korisnike_i_trezor_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Procedura ili vodič Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 36-16.pdf, PDF icon 43-20.pdf, PDF icon 10-21.pdf
Ministarstvo privrede Procedura ili vodič Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 15-13.pdf, PDF icon 47-13.pdf, PDF icon 47-15.pdf, PDF icon 48-16.pdf, PDF icon 9-20.pdf, PDF icon 14-20.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Cjenovnik odstrjela i upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti 'Službene novine FBiH' PDF icon cjenovnik_odstrjela_i_upotreba_divljaci_te_drugih_usluga_u_lovistu_na_bazi_trzisne_vrijednosti.pdf, PDF icon 88-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o elementima za izradu, postupku i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_elementima_za_izradu_postupku_i_reviziji_sumsko_privrednih_osnova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_djelatnostima_obaveznih_clanova_turisticke_zajednice_ks.pdf, PDF icon 2-18.pdf, PDF icon 12-18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_ocjenjivanju_drzavnih_sluzbenika.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenju zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi PDF icon pravilnik_o_vodenju_katastra_odobrenih_eksploatacionih_polja_nacinu_vodenju_zbirke_isprava_i_popisa_privrednih_drustava_kojima_su_izdate_dozvole_za_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračuna direktnih i indirektnih šteta uzrokovanih šumskim požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obracuna_direktnih_i_indirektnih_steta_uzrokovanih_sumskim_pozarima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_odobrenja_za_geoloska_istrazivanja_od_interesa_za_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_utvrdivanja_i_naknadi_stete_pricinjene_u_sumama_i_na_sumskom_zemljistu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgled uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rejona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_izvrsavanja_zadataka_obliku_i_sadrzaju_legitimacije_cuvara_suma_izgled_uniforme_i_opcim_kriterijima_za_utvrdivanje_cuvarskih_rejona.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_programu_uslovima_i_nacinu_polaganja_lovackog_ispita.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova i uslovima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i upotrebi mesa divljači u ugostiteljskim objektima 'Službene novine FBiH' PDF icon pravil1.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljprivredu i šumarstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_vremenu_lova_lovostajem_zasticene_divljaci_i_popis_vrsta_ptica_i_sisara_koje_se_smatraju_korisnim_za_poljprivredu_i_sumarstvo.pdf, PDF icon 88-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obrascu_sadrzaju_nacinu_i_postupku_izdavanja_potvrda_i_trofejnog_lista_za_trofeje_odstrijeljene_divljaci.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_gospodarenja_lovistima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenje evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obliku_i_sadrzaju_obrasca_legitimacije_lovocuvara_vodenje_evidencije_o_izdatim_legitimacijama_i_sadrzaju_sluzbene_knjige_lovocuvara.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupka osnivanja lovišta u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_odredivanja_i_obiljezavanja_granica_lovista_i_postupka_osnivanja_lovista_u_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat i prekniženje pogrešno-više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_procedurama_za_povrat_i_preknizenje_pogresno-vise_uplacenih_javnih_prihoda_sa_jedinstvenog_racuna_trezora_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovno gospodarske osnove 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_strucnoj_sluzbi_za_provodenje_lovno_gospodarske_osnove.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_minimalne_tehnicke_opremljenosti_poslovnih_prostorija_za_obavljanje_trgovine.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_minimalnim_tehnicko-tehnoloskim_i_drugim_uslovima_za_obavljanje_djelatnosti_rezanja_drveta_u_pilanama.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 61_22.pdf, PDF icon 94_22_ispravka.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet.pdf, PDF icon 15-18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i ljudskim resursima za sticanje statusa organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije civilnih žrtava rada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_13_23.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_programu_skolarskog_ispita_i_nacinu_lova_divljaci_s_pticama_grabljivicama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodnih objekata 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_minimumu_sadrzaja_opceg_akta_o_odrzavanju_koristenju_i_promatranju_vodnih_objekata.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_mjerama_zastite_za_strogo_zasticene_vrste_i_podvrste_i_zasticene_vrste_i_podvrste.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilniko_nacinu_uplate_pripadnosti_i_raspodjele_javnih_prihoda_u_f_bih.pdf, PDF icon 55-20.pdf, PDF icon 63-20.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 28-21.pdf, PDF icon 56-21.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 1-22.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_obliku_uslovima_nacinu_izdavanja_i_cuvanja_vodnih_akata.pdf, PDF icon 55-19.pdf, PDF icon 41-20.pdf, PDF icon 63-22.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obliku_sadrzaju_nacinu_popunjavanja_i_predaji_izjave_o_fiskalnoj_odgovornosti.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obracunavanja_postupku_i_rokovima_za_obracunavanje_placanje_i_kontrolu_izmirivanja_obaveza_na_osnovu_opste_vodne_naknade_i_posebnih_vodnih_naknada.pdf