Propisi

Ukupno 701 - 800 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' 28/06, 02/10 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 'Službene novine FBiH' 70/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Ispravka Zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' 16/10 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH 'Službene novine FBiH' 22/17 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o autocesti na koridoru V c 'Službene novine FBiH' 16/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestama FBiH 'Službene novine FBiH' 12/10, 16/10, 66/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini taksi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 33/12 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 09/14 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama 'Službene novine FBiH' 92/07 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' 12/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' 09/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 68/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 31/12 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 09/16 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 01/12 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 09/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 92/07 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 12/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjihi spoljašnjih planova intervencije 'Službene novine FBiH' 68/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' 102/12 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 09/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 29/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 03/13, 97/17 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' 12/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša 'Službene novine FBiH' 92/07 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' 06/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja, za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05 Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/18 PDF icon 36/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 2/02 , 27/02, 6/04, Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o premjeru i katastru nekretnina 'Službeni list SFRJ' 22/84, 12/87, 26/90 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03, 72/09, 92/17 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' 25/03 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zrakoplovstvu BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/17 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 2/06, 72/07, 32/08, Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o sigurnosti željezničkog prometa 'Službeni list RBiH' 33/95 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o električnoj energiji u FBiH 'Službene novine FBiH' 41/02, 66/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o željeznicama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 52/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 72/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 38/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o heliodromima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o aerodromima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/11 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 06/06, 75/06, 44/07, Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za implementaciu, monitoring i evaluaciju strategije održivog razvojaOpćine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o usvajanju strategije održivog razvojaOpćine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica-II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica-I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/08 PDF icon 50/08
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/11 PDF icon 23/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/08, 19/11, 45/15 PDF icon 39/08, PDF icon 19/11, PDF icon 45/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 39/03, 22/06, 43/10 PDF icon 39/03, PDF icon 22/06, PDF icon 43/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09 PDF icon 64/09
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/13 PDF icon 30/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/13, 7/16 PDF icon 24/13, PDF icon 7/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 4/12, 80/13 PDF icon 4/12, PDF icon 80/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/11 PDF icon 17/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 3/07 PDF icon 3/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 77/06, 5/07 PDF icon 77/06, PDF icon 5/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 8/07 PDF icon 8/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 77/06 PDF icon 77/06
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jednica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 'Službene novine FBiH' 77/06 PDF icon 77/06
Ministarstvo zdravstva Zakon • Zakon o liječenju neplodnosti i biomediicnski potpomognutom oplodnjom 'Službene novine FBiH' 59/18 PDF icon 59/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18 Prvi dio, PDF icon 61718 Drugi dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik • Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Strategija UP MUP KS 2018 - 2021.g.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i opznavanje propisa u vezi držanja, čuvanaj i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada komisija nadležnih policijskih uprava u Upravi policije MUP-a KS i drugih u postupku ocjene ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i pravu na nadoknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS Interni dokument interno PDF icon interno
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Pravobranilaštvo Zakon Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Pravobranilaštvo Uredba Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/16