Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/18
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/19 PDF icon 09/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/19 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 PDF icon 30/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19_uredba.pdf
Ministarstvo finansija ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Ministarstvo finansija ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Ministarstvo finansija ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Ministarstvo finansija ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_u_mki.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj35.vp_-_broj35.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18, PDF icon 6/19
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/19 PDF icon 6-19.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' 7/19 PDF icon 7/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06.pdf, PDF icon 02_broj_31_07.pdf, PDF icon 03_broj_19_11.pdf, PDF icon broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_1.pdf, PDF icon 02_broj_31-07.pdf, PDF icon 03_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 04_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 2_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 3_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 4_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06.pdf, PDF icon 2_broj_31_07.pdf, PDF icon 3_broj_21_12.pdf, PDF icon 4_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_28_03.pdf, PDF icon 02_broj_21_04_-_ispravka.pdf, PDF icon 03_broj_10_05.pdf, PDF icon 04_broj_31_07.pdf, PDF icon 05_broj_21_12.pdf, PDF icon 06_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 03_broj_21_12.pdf, PDF icon 04_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_20_04.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_1.pdf, PDF icon 03_broj_30_08.pdf, PDF icon 04_broj_21_12.pdf, PDF icon 05_broj_5_13.pdf, PDF icon 06_broj_11_13-ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_14.10.2014.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_05.03.2015.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_ks.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_26.02.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_06.11.2015.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_ks.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_od_30.01.2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_22.02.2018_ii.pdf, PDF icon 03_dopuna_pravilnika_16.03.2018._iii.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_14.08.2018._iv.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_27.10.2014.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_21.01.2015.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_18.02.2016.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_sa_pravilnikom_o_unutr_org._14.08.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 1_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_10.12.2010.pdf, PDF icon 2_izmjene_i_dopune_pravilnika_od_30.12.2014.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o nabavkama roba za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_nabavkama_roba_za_potrebe_korisnika_javnih_kuhinja_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_05.10.2007.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.11.2007.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_19.09.2008.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_19.03.2009.pdf, PDF icon 05_pravilnik_o_radu_25.02.2010.pdf, PDF icon 06_pravilnik_o_radu_29.04.2010.pdf, PDF icon 07_pravilnik_o_radu_26.07.2012.pdf, PDF icon 08_pravilnik_o_radu_27.10.2014.pdf, PDF icon 09_pravilnik_o_radu_20.11.2014.pdf, PDF icon 10_pravilnik_o_radu_21.01.2015.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_23.11.2007.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.05.2008.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_22.10.2009.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_30.12.2014.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_i_poklonima_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_novi_pravilnik_o_radu_sa_unutrasnjom_org_i_sistemat._30.08.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon procedure_o_tokovima_racunovodstvene_dokumentacije.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon statut.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon 1._pravila_od_07.03.2014.pdf, PDF icon 2._pravila_od_27.11.2017.pdf, PDF icon 3._pravila_od_17.05.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravila_25.07.2014.pdf, PDF icon 02_pravila_18.05.2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Smjernice za podnošenje sedmičnog izvještaja o radu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon smjernice_za_podnosenje_sedmicnog_izvjestaja_o_radu_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon pravila_od_06.02.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon pravila_26.11.2013.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon 01_pravila_07.02.2007.pdf, PDF icon 02_pravila_12.03.2008.pdf, PDF icon 03_pravila_24.11.2010.pdf, PDF icon 04_pravila_29.09.2011.pdf, PDF icon 05_pravila_27.11.2012.pdf, PDF icon 06_pravila_29.01.2014.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_javne_ustanove_sluzba_za_zaposljavanje_kantona_sarajevo_sa_izmjenama.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_pravila_30.08.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_29_09.pdf, PDF icon 02_broj_20_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_vanjskog_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf