Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Skupština Zakon ZAKON O RADNO-PRAVNOM STATUSU POSLANIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 9/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/18
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije FBiH i procentu premije i provizije za izdavanje garancije 'Službene novine FBiH' 14/08
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon protokol.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Procedura ili vodič Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' 78/15 PDF icon 78/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' 55/11 PDF icon 55/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' 46/11 PDF icon 46/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' 37/15 PDF icon 37/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' 23/11 PDF icon 23/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 69/13 PDF icon 69/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' 65/10 PDF icon 65/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' 112/12 PDF icon 112/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 47/07 PDF icon 47/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' 104/12 PDF icon 104/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' 70/12 PDF icon 70/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spasavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu 'Službene novine FBiH' 64/12 PDF icon 64/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 'Službene novine FBiH' 20/12 PDF icon 20/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' 11/12 PDF icon 11/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' 6/12 PDF icon 6/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara 'Službene novine FBiH' 87/11 PDF icon 87/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu 'Službene novine FBiH' 86/11 PDF icon 86/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' 81/11 PDF icon 81/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 79/11 PDF icon 79/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' 75/10 PDF icon 75/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uputstvo ili metodologija Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 59/10 PDF icon 59/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' 37/15, 56/18 PDF icon 37/15, 56/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o uslugama i cijenama usluga koju pruža Arhiv 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o stručnim zvanjima uslugama i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestama FBiH 'Službene novine FBiH' 12/10, 16/10, 66/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 41/01
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 'Službene novine FBiH' 70/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH 'Službene novine FBiH' 22/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o autocesti na koridoru V c 'Službene novine FBiH' 16/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službene novine FBiH' 56/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' 28/06, 02/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Ispravka Zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' 16/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 31/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 92/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 29/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša 'Službene novine FBiH' 92/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama 'Službene novine FBiH' 92/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17