Propisi

Ukupno 701 - 800 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 48/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 PDF icon 15/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 PDF icon 11/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetički modificiranim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o provedbi odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 'Službene novine FBiH' 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 i 37/08 PDF icon 2/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kisik 'Službeni list SFRJ' 74/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva 'Službeni list SFRJ' 27/71 PDF icon 27/71
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvalitete zraka 'Službene novine FBiH' 12/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 3/13 PDF icon 3/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA SPORTSKO- REKREATIVNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 71/05 PDF icon 71/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM DOZVOLAMA ZA PRIVREDNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 63/05 PDF icon 63/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK  O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/11 PDF icon 08/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/14 PDF icon 8/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USJEVA I OBJEKATA, SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službeni list SFRJ' 52/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU SKLADIŠTA I DRUGE PROSTORIJE ZA SMJEŠTAJ BILJA I PREDUZEĆA KOJA SE BAVE POSLOVIMA DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE BILJA I DERATIZACIJE PROSTORIJA 'Službeni list SFRJ' 33/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O REGISTRU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA I O DEKLARISANJU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 36/64
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POKRETNE ZATVORENE SUDOVE ZA KOMPRIMIRANE,TEČNE I POD PRITISKOM RASTVORENE GASOVE 'Službeni list SFRJ' 25/80 i 9/86 PDF icon 25/80, PDF icon 9/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O MINIMALNIM I MAKSIMALNIM SASTOJCIMA I O DRUGIM OSOBINAMA POJEDINIH VRSTA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA I O NAČINU ISPITIVANJA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 35/64
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za ukapljene atmosferske plinove (kisik, dušik i argon) 'Službeni list SFRJ' 9/86 PDF icon 9/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET, KVALITETU I KONTROLI KVALITETA MINERALNIH ĐUBRIVA TE SKLADIŠTENJU I RUKOVANJU MINERALNIH ĐUBRIVA 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/09 PDF icon 90/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid 'Službeni list SFRJ' 76/90 PDF icon 76/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA 'Službene novine FBiH' 11/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O SISTEMSKOJ KONTROLI PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 'Službene novine FBiH' 47/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTA O STRUČNIM MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE 'Službene novine FBiH' 49/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I O OBRASCU O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE JE PROMJENILO NAMJENU KORIŠTENJA 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NEOBRAĐENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija 2. UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE PRAVNA LICA KORISTE ILI KOJIM UPRAVLJAJU, ODNOSNO KOJIM RASPOLAŽU 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službene novine FBiH' 14/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrejača pare i zagrejača vode 7 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58 PDF icon 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CRVENA LISTA DIVLJIH VRSTA I PODVRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA 'Službene novine FBiH' 7/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI 'Službene novine FBiH' 74/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo ODŠTETNI CJENOVNIK  ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU 'Službene novine FBiH' 12/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/14 PDF icon 3/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE  'Službene novine FBiH' 63/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA MEDVJEDA 'Službene novine FBiH' 63/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo NAREDBA O PRIVREMENOJ ZABRANI SJEČE I PROMETA VOĆNIH STABALA- VOĆKARICA I JAVORA IZ DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠUMA I POSJEDA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 15/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Opšti uslovi za isporuku električne energije 'Službene novine FBiH' 35/08 PDF icon 35/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 PDF icon 70/08, PDF icon 07/02, PDF icon 30/97, PDF icon 48/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 PDF icon 58/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 PDF icon 109/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon 28_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 PDF icon 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze–sahrane–ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/06 i 27/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14 PDF icon 04_05.pdf, PDF icon 7_08.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 51_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 PDF icon 23_02.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' 31/06 PDF icon 31/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/02 PDF icon 16/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/14 PDF icon 29_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 PDF icon 05/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14 i 14/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 8 27/84
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09