Propisi

Ukupno 1101 - 1200 od 3696
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_pravila_30.08.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_28.06.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_javne_ustanove_sluzba_za_zaposljavanje_kantona_sarajevo_sa_izmjenama_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon 1._pravila_od_07.03.2014_0.pdf, PDF icon 2._pravila_od_27.11.2017_0.pdf, PDF icon 3._pravila_od_17.05.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_17.06.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_0.pdf, PDF icon pravila_od_19.11.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Smjernice za podnošenje sedmičnog izvještaja o radu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon smjernice_za_podnosenje_sedmicnog_izvjestaja_o_radu_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon pravila_od_06.02.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_08.07.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_29_09.pdf, PDF icon 02_broj_20_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_i_nacinu_vodenja_registra_budzetskih_korisnika_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_broj_30_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_unutarnjeg_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_o_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet_broj_34_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_uspostavljanju_i_vodenju_registra_koncesija_broj_39_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_garancija_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_formi_garancije_za_ozbiljnost_ponude_i_izvrsenje_ugovora_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_23_11.pdf, PDF icon 02_broj_5_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_33_16.pdf, PDF icon 02_broj_89_16.pdf, PDF icon 03_broj_9_17.pdf, PDF icon 04_broj_33_17.pdf, PDF icon 05_broj_67_17.pdf, PDF icon 06_broj_9_18.pdf, PDF icon 07_broj_27_18.pdf, PDF icon 08_broj_55_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_sa_popisom_ugovornih_organa_po_kategorijama_koja_su_obavezna_primjenjivati_zakon_o_javnim_nabavkama_broj_21_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_broj-34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_64_08.pdf, PDF icon 02_broj_81_08.pdf, PDF icon 03_broj_98_15.pdf, PDF icon 04_broj_6_17.pdf, PDF icon 05_broj_38_17.pdf, PDF icon 06_broj_39_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_vanjskog_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_broj_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_pravilnik_o_primjeni_zakona_o_porezu_na_dohodak_broj_67_08.pdf, PDF icon 02_broj_4_10.pdf, PDF icon 03_broj_86_10.pdf, PDF icon 04_broj_10_11.pdf, PDF icon 05_broj_53_11.pdf, PDF icon 06_broj_20_12.pdf, PDF icon 07_broj_27_13.pdf, PDF icon 08_broj_71_13.pdf, PDF icon 09_broj_90_13.pdf, PDF icon 10_broj_45_14.pdf, PDF icon 11_broj_52_16.pdf, PDF icon 12_broj_59_16.pdf, PDF icon 13_broj_38_17.pdf, PDF icon 14_broj_3_18.pdf, PDF icon 15_broj_30_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon uputstvo_o_nacinu_vodenja_zapisnika_o_otvaranju_ponuda_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_30_98.pdf, PDF icon 02_broj_49_98.pdf, PDF icon 03_broj_5_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanje izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 01_broj_90_14.pdf, PDF icon 02_broj_53_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa trezora 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_izvrsavanju_budzeta_sa_jrt_broj_34_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o finansijskom planiranju i izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u fiskalnoj godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_17_07.pdf, PDF icon 02_broj_31_11.pdf, PDF icon 03_broj_2_12_-_ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon uputstvo_o_uspostavljanju_i_vodenju_sistema_kvalifikacije_broj_96_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_o_prikupljanju_evidentiranju_i_raspolaganju_vlastitim_prihodima_od_strane_budzetskih_korisnika_broj_10_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 01_uputstvo_o_pripremi_modela_tenderske_dokumentacije_broj_90_14.pdf, PDF icon 02_uputstvo_broj_20_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Procedura za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon procedure_za_povrat_vlastitih_prihoda_koji_u_cjelosti_pripadaju_budzetskom_korisniku_broj_3_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_organa_uprave_i_sudske_vlasti_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_broj_16_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon racunovodstvene_politike_za_budzetske_korisnike_i_trezor_kantona_sarajevo_broj_32_08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_41_16.pdf, PDF icon 02_broj_46_16_ispravka.pdf, PDF icon 03_broj_05_17.pdf, PDF icon 04_broj_50_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_racunovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place_broj_63_10.pdf, PDF icon 02_broj_22_11.pdf, PDF icon 03_broj_66_11.pdf, PDF icon 04_broj_51_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place_broj_4_12.pdf, PDF icon 02_broj_25_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja_ks_broj_14_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_uredba_o_utvrdivanju_vlastitih_prihoda_nacina_i_rokova_raspodjele_broj_51_16.pdf, PDF icon 02_broj_24_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja_broj_44_16.pdf, PDF icon 02_broj_50_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_52_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_racunovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna/budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_69_14.pdf, PDF icon 02_broj_14_15.pdf, PDF icon 03_broj_4_16.pdf, PDF icon 04_broj_19_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_knjigovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_60_14.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/19 PDF icon 4/19 - 1.dio, PDF icon 4/19 - 2.dio
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Srebrenički arboretum 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorni plan područja posebnih obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom Smiljevici 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Memorijalni centar Proskok 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program UP Bjelašnica-Babin do 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Spomenički kompleks Tunel D-B 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradina I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zanatski centar Kumrovec 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Donja Jošanica 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Buća Potok II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Vitkovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički plan za urbano područje Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sportsko-rekreacioni centar Jahorina-Divčići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelašnica-II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Poslovna zona uz X transverzalu 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Centar-Vogošća 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Crkva i pastoralni centar župe Sv.Ignjacija, Grbavica 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički Plan Grada Sarajeva za urbano područje Ilijaš za period 1986-2015.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Švrakino selo-Centar 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program TMZ Feroelektro 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički plan za urbano područje Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rezidencijalno naselje Hladivode I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelašnica-I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Dječija igrališta u C fazi naselja Alipašino Polje 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički Plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorije MZ Hrasno Brdo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički Plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986-2015 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Energoinvest-VMC Kvadrant 17 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje-Južna padina brda Mojmilo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Naselje Travnjak 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Milkos 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Ugorsko-Menjak 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Poslovna zona u naselju Dobrinja C-4-C-5 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Džamija Kovačići Gornji 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejsaž Trebević 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelašnica-Štinji do 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Posebno područje Mojmilo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradina II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Trg žrtava genocida u Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Uglješići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Švrakino selo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Brijesce 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most VI 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kamenjače-Bare 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kovačići-Centar 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zabrđe 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Lora-Poljine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Lješevo-Željeznička stanica 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Švrakino selo-Aneks 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Centar-Vogošća 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski centar Marijin Dvor - II Faza - lokalitet Bulevara Franca Lehara 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Dio naselja Crni Vrh-Gorica 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi