Propisi

Ukupno 1101 - 1200 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode «Vrelo Bosne» Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' 77/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 45/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/07
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 2/92,13/93,13/94
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o javnim nabavkama BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o građevinskom zemljištu F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/06
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01, PDF icon 40/02, PDF icon 52/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 35/98, PDF icon 11/99, PDF icon 50/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine FBiH“, broj 15/00) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ("Službene novine FBiH“, br. 7/99, 50/00 i 22/02) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/02
Ministarstvo zdravstva Ostalo Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/07
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/01 - preuzmi, PDF icon 7/02 - preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02); 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06 - Ispravka
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 4/12, PDF icon 99/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 94/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09, PDF icon 60/10, PDF icon 47/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 18/12, PDF icon 63/08
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/18 PDF icon 31/18
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/04, PDF icon 10/05, PDF icon 31/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 49/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/13, PDF icon 23/16, PDF icon 7/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/00, PDF icon 21/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/08
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/04, PDF icon 11/06, PDF icon 16/11, PDF icon 38/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13, PDF icon 17/15
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/06, PDF icon 12/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/98, PDF icon 30/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12