Propisi

Ukupno 501 - 600 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z27-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z15-15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z23-99.pdf, PDF icon Z21-03.pdf, PDF icon Z33-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z18-13.pdf, PDF icon Z26-13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z35-11.pdf, PDF icon Z5-13.pdf, PDF icon 9_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u21-11.pdf, PDF icon 30_11.pdf, PDF icon 23_15.pdf, PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_izrade_propisa_26_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u3-14.pdf, PDF icon uredba_odrzivi_povratak_30_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_topli_obrok_10_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze_sahrane_ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u04-05.pdf, PDF icon u07-08.pdf, PDF icon u37-13.pdf, PDF icon 51_14.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon U23-02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-22_-_pdfdownload.pdf, PDF icon 51_15_0.pdf, PDF icon 11_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o29-12.pdf, PDF icon broj11_17_odluka.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O16-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o oslobađanju troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O12-04.pdf, PDF icon 27_04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O23-02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-11_-_broj-11.pdf, PDF icon broj_5_-_broj-5.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P18-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_25_-_broj-25.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P1-03.pdf, PDF icon P26-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon P93-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P22-13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P2213.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P24-10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-26_-_pdfdownload.pdf, PDF icon p5-12.pdf, PDF icon 4_15.pdf, PDF icon 4_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU34-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU12-03.pdf, PDF icon RU26-04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon RU48-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica i povratnika i obrascu legitimacije raseljenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon RU50-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon os20-03.pdf, PDF icon os27-07.pdf, PDF icon broj018.vp_-_pdfdownload_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon OS5-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14.pdf, PDF icon sl_novine_kantona_sarajevo_broj_38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon zakon_broj28.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13.pdf, PDF icon 9_14.pdf, PDF icon 13_14_0.pdf, PDF icon 8_15_0.pdf, PDF icon 91_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 34_03.pdf, PDF icon 65_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01.pdf, PDF icon 48_11.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-31_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03.pdf, PDF icon 23_04.pdf, PDF icon 39_04.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 67_05.pdf, PDF icon 8_06.pdf, PDF icon 4_12.pdf, PDF icon 99_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z35-14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12.pdf, PDF icon 41_12.pdf, PDF icon 8_15_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_hraniteljstvu_fbih.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_ib.pdf, PDF icon 19_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_b.pdf, PDF icon izmjene_budzeta.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11.pdf, PDF icon 3_12.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 16_14.pdf, PDF icon 06-17_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_05.pdf, PDF icon 29_06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_36_06.pdf, PDF icon 8_12.pdf, PDF icon 39_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_35_04.pdf, PDF icon uredba_3_06.pdf, PDF icon 19_12.pdf, PDF icon 8_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16_0.pdf, PDF icon 46_16.pdf, PDF icon uredba_o_izm_i_dop_ured_o_odredj_visine_placa_i_naknada_organa_uprav_5_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj16.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95_10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju najniže satnice u Fedraciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon O22-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uvjetima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2018. godini Interni dokument PDF icon odluka_o_visini_iznosu_uvjetima_i_nacinima_dodjele_jednokratne_pomoci_u_budzetskoj_2018._godini.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku dostavljanja i vodjenju evidencije kolektivnih ugovora za podrucje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P28-10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon prvilnik_9_17.pdf, PDF icon 21_17_0.pdf, PDF icon 24_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_3_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj20_17.pdf, PDF icon instrukcija_o_izmjeni_instrukcije_o_iznosima_novcanih_davanja.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98.pdf, PDF icon 49_98.pdf, PDF icon 5_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16.pdf, PDF icon 62_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon OS24-05.pdf, PDF icon OS62-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16_naredba.pdf, PDF icon broj_31-16_naredba_o_iznosima-izmjena.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon lista_za_izbor_mirovnog_vijeca.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12.pdf
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" za period 2017-2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon plan_upravljanja_zp_trebevic_za_period_2017-2027_sl._novine_kantona_sarajevo_broj_23-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17, PDF icon 29/17
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/99
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15
Skupština Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15
Skupština Zakon Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/99, 28/01
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05
Skupština Pravilnik POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16
Skupština Standard ili kodeks Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/09
Skupština Plan ili program Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Program rada 2013.pdf
Skupština Plan ili program Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Program rada 2012.pdf