Propisi

Ukupno 201 - 300 od 3397
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_4.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_3.pdf
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mjesec maj 2019. godine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_7.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi.pdf
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec juli 2019. godine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik P R A V I L N I K O RADNIM ODNOSIMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16) PDF icon pravilnik_o_rad.odnosima_uskladen_sa_kolektivnim_ugovorom_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_ks-konacna_verzija_2018.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o direktnom sporazumu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_direktnom_sporazumu_web.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_koje_nemaju_karakter_place.-2019.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik U P U T S T V O O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon odluka_o_koris.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik P R A V I L N I K O POPISU IMOVINE, POTRAŽIVANJA, ZALIHA I OBAVEZA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_pravilnik_o_popisu_imovine_zp.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o javnim nabavkama Interni dokument PDF icon pravilniko_o_javnim_nabavkama_web.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o poklonima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/01 PDF icon a_pravilnik_o_poklonima.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zastiti_na_radu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_zastiti_na_radu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik P R A V I L N I K O MATERIJALNOM POSLOVANJU 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_pravilnik_o_materijalnom_poslovanju_zp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK O ČUVANJU I UPOTREBI PEČATA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK o radu Komisije za JN 'Službeni list RBiH' 39/14 PDF icon pravilnik_o_radu_komisije_za_jn.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik P R A V I L N I K O RADNOM VREMENU U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_radnom_vremenu_u_zavodu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_decembar_2016.god_.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK Direktni sporazum 'Službeni list RBiH' 39/14 PDF icon pravilnik_direktni_sporazum.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Procedura ili vodič PROCEDURE RUKOVANJA GOTOVIM NOVCEM 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_procedure_rukovanja_gotovim_novcem_zp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Procedura ili vodič PROCEDURE načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon procedure_evid_ulaz_faktura_i_plac_zp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo POSLOVNIK O RADU KOLEGIJA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon poslovnik_o_radu_kolegija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo PROCEDURE I PRAVILA KORIŠTENJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA IT SISTEMA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravila_koristenja_it_sistema_-gis.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo Kodeks poslovnog ponašanja 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon uputstvo_o_kolanju_racunovodstvene_dokumentacije_zp.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o pravu i visini naknade za korištenje mobilnih telefona u službene svrhe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o pravilima obrade zapisa video-nadzornih sistema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o određivanju identifikacionih brojeva organizacionih jedinica koji će se upotrebljavati u obavljanju kancelarijskog poslovanja, Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o izradi faksimila Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o maksimalnom mjesečnom iznosu za sipanje goriva u motorna vozila za službene potrebe Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o upotrebi faksimila Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o korištenju kartica za sipanje goriva u motorna vozila za službene potrebe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka za postupanje po Uredbi o objavljivanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon 32/19
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o slobodi pristupa informacijama u posjedu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o etičkom kodeksu poslovnog ponašanja državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o procedurama korištenja i upotrebi fiksnih i mobilnih telefona u službene svrhe u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o postupku za prodaju stalnih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštitnoj opremi Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o naknadama za službena putovanja državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Instrukcija o blagajničkom poslovanju Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Instrukcija o popisu imovine, potraživanja, zalihama i obavezama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Instrukcija o kancelarijskom poslovanju, procedurama vezanim za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Instrukcija o primjeni računovodstvene politike Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Plan sigurnosti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program rada Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Procedura ili vodič Procedure komuniciranja sa okruženjem Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Ostalo Pravila o kretanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Ostalo Poslovnik o radu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Ostalo Lista kategorije registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Strategija prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Strategija prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. godine
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - zubni tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30455/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - farmaceutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30459/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 2 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2019. godinu Interni dokument PDF icon 10-14-21855/19
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - akušersko-ginekološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30454/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - stomatološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30456/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 1 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-28708-1/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument 10-0526810/17 PDF icon 10-05-26810/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - sanitarno-ekološki tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30457/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - laboratorijski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30461/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje organizacije i izvođenje deratizacije Interni dokument PDF icon 10-05-6820-1/19
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - psihogerijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30458/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - fizioterapeutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30460/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-29343/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - pedijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30453/17
Ministarstvo zdravstva Ostalo Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/17 PDF icon 38/17
Skupština Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za žalbe javnosti Interni dokument PDF icon odluka_naknada_odbor_zalbe_javnosti.pdf
Skupština Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade članova Nezavisnog odbora Interni dokument PDF icon odluka_naknada_no.pdf
Skupština Odluka ili rješenje Odluka regres zastupnici 2019 Interni dokument PDF icon odluka_regres_zastupnici.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon program
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje Ušivak I - Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka kojom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon standardi_i_normativi_za_obavljanje_djelatnosti_visokog_obrazovanja_na_podrucju_kantona_sarajevo.pdf