Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2116
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 4/12, 80/13 PDF icon 4/12| 80/13, PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odlule_o_uslovina_i_nacinu_koristenju_sredstva_posebne_naknade.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/11 PDF icon 17/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 3/07 PDF icon 3/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i opznavanje propisa u vezi držanja, čuvanaj i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada komisija nadležnih policijskih uprava u Upravi policije MUP-a KS i drugih u postupku ocjene ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i pravu na nadoknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS Interni dokument interno PDF icon interno
Pravobranilaštvo Zakon Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Pravobranilaštvo Uredba Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/16
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu, Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/97, 6/02, 1/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/18 PDF icon 16_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovin 'Službene novine FBiH' 35/18 PDF icon 35_18.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju podružnice KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo - "Podružnica 1" - Prača 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18 PDF icon 28/18, 29/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju eksterne amture 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/18 PDF icon 25/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/18 PDF icon 23/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju posl. i zad. sprečavanja i narušavanja jrim u većem obimu, pripadnik krim. policije, polic.služb. Jedinice za spec. podr. i dopunskim dijelovima jedinstv. polic. uniforme Interni dokument PDF icon 01-773, PDF icon 01-236, PDF icon 01-561
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2017. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2018.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2, Općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o pčelarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Ispravka zakona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon ispravka_zakona.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ministarstvo finansija Zakon VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf, PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf, PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Ministarstvo finansija Zakon ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBiH 'Službene novine FBiH' 27/14 PDF icon 27-14.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 16/18 PDF icon 16/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13 PDF icon 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/09, 27/11 i 7/13 PDF icon 30/09, 27/11, 7/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi