Propisi

Ukupno 1 - 100 od 1926
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03,38/09 PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, 2/10-Novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 51/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/11
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon_o_vladi_Precisceni_tekst_36_14.pdf, PDF icon ispravka.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o volontiranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, 2/12-Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15 i 13/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva 'Službene novine FBiH' 23/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stavljanju lijekova u promet 'Službeni list SFRJ' 43/86
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/08, PDF icon 25/06
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH' 59/14 PDF icon 59/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 PDF icon 24/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' 63/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (2010) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti bilja i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' 74/89