Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2222
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Procedura ili vodič Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' 78/15 PDF icon 78/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' 46/11 PDF icon 46/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' 37/15 PDF icon 37/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' 23/11 PDF icon 23/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 69/13 PDF icon 69/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' 65/10 PDF icon 65/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' 112/12 PDF icon 112/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 47/07 PDF icon 47/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' 104/12 PDF icon 104/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' 70/12 PDF icon 70/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spasavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu 'Službene novine FBiH' 64/12 PDF icon 64/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 'Službene novine FBiH' 20/12 PDF icon 20/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' 11/12 PDF icon 11/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' 6/12 PDF icon 6/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara 'Službene novine FBiH' 87/11 PDF icon 87/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu 'Službene novine FBiH' 86/11 PDF icon 86/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' 81/11 PDF icon 81/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 79/11 PDF icon 79/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' 55/11 PDF icon 55/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' 75/10 PDF icon 75/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uputstvo ili metodologija Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' 37/15, 56/18 PDF icon 37/15, 56/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 59/10 PDF icon 59/10
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o uslugama i cijenama usluga koju pruža Arhiv 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o stručnim zvanjima uslugama i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 'Službene novine FBiH' 70/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH 'Službene novine FBiH' 22/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o autocesti na koridoru V c 'Službene novine FBiH' 16/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službene novine FBiH' 56/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' 28/06, 02/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Ispravka Zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' 16/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestama FBiH 'Službene novine FBiH' 12/10, 16/10, 66/13
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 41/01
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 29/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša 'Službene novine FBiH' 92/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama 'Službene novine FBiH' 92/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 09/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjihi spoljašnjih planova intervencije 'Službene novine FBiH' 68/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 09/14
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 09/16
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja, za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 03/13, 97/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 68/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' 06/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04