Propisi

Ukupno 101 - 200 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 68-05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujucih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o prekograničnom prometu otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/12, PDF icon 107/14, PDF icon 8/16, PDF icon 79/16, PDF icon 12/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada 'Službeni list RBiH' PDF icon 23/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadrzaju i postupku obavjestavanja o vaznim karakteristikama proizvoda i ambalaze od strane proizvodjaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika-čuvara prirode, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije nadzornika-čuvara prirode u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštečuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Radno uputstvo 2010 - Stručno tehničke osnove za ispunjavanje obaveza operatora pogona i postrojenja, za koje nije obavezna okolinska dozvola, a regulišu se kroz urbanističku saglasnost PDF icon RU
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98, PDF icon 38/98, PDF icon 12/99, PDF icon 27/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Plan interventnih mjera u slucajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/07
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Pravila
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97 9/98 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/01, PDF icon 14/02
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom kantona sarajevo za period 2015-2020.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluku o minimalnom iznosu mjesečne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/17 PDF icon 26/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad ''Skakavac'' 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu emisija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17 PDF icon 97/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima emisije iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 92/17 PDF icon 97/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uputstvo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca "evidencija zgrada, stanova, samostalnih prostorija i etažnih vlasnika"  'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca "godišnji izvještaj o radu upravnika" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2017 - 2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon KEAP
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" za period 2017-2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Akcioni plan energijske efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo za period 2018. - 2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/18 PDF icon 21/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Privremene upravljačke smjernice za Zaštićeni pejzaž ''Trebević'' Interni dokument PDF icon Smjernice
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Izmjenjena lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika Interni dokument PDF icon Lista kandidata
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Evidencija zgrada na dan 21.11.2018 Interni dokument PDF icon Evidencija zgrada na dan 21.11.2018
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Ispravka zakona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Ispravka zakona
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Standard ili kodeks Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument 02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/18 PDF icon 32/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Ргаvilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnost bazenskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/18 PDF icon 50/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_3.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_ii_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju Izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_ii_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju Izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_provodenju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti- novembar 2018. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_povjeravanju_obavljanja_komunlnih_djelatnosti.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi d.d. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_elektroprivredi_bih_d.d.sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni odluke o građevinskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_dopuni_odlukeo_gradevinskom_zemljistu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodijeli mandata članu savjeta mjesne zajednice 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_dodijeli_mandata_clanu_savjeta_mjesne_zajednice.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju budžeta OpćineTrnovo za period 01.01.2018 do 30.06.2018. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon 47_18.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja Interni dokument