Propisi

Ukupno 1001 - 1100 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti 'Službene novine FBiH' 17/08, 38/12 PDF icon 17/08, PDF icon 38/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnog vodnog dobra 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda 'Službene novine FBiH' 77/09 PDF icon 77/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 75/09, 43/10 PDF icon 75/09, PDF icon 43/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja 'Službene novine FBiH' 06/11, 90/13 PDF icon 06/11, PDF icon 90/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon 44/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/16 PDF icon 17/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon 4/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti 'Službene novine FBiH' 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 PDF icon 14/10, PDF icon 26/14, PDF icon 15/17, PDF icon 23/17, PDF icon 14/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode 'Službene novine FBiH' 83/08 PDF icon 83/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/16 PDF icon 49/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/16 PDF icon 77/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan 2017. - 2019.
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Preporuke za unos sadržaja internet stranica prilagođeno za slijepe i slabovidne osobe Interni dokument PDF icon preporuke_za_urednike_kantonalnih_stranica.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan ili program Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom „Bijambare“, 2008-2018. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan ili program Plan upravljanja Spomenikom prirode „Skakavac“, 2011-2021. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Instrukcija ili naredba Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/17,45/17 i 28/18 PDF icon 20_17.pdf, PDF icon 45_17.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fiskalnim sistemima 'Službene novine FBiH' 81/09 PDF icon 81/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o žigu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/10 PDF icon 53/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' 07/14 PDF icon 07/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Instrukcija ili naredba Naredba o opremi pod pritiskom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 52/11 Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 PDF icon 10_17.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31_17.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/17 PDF icon 21_17.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 01/02 PDF icon 01/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH' 71/14 PDF icon 71/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH' 59/14 PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 PDF icon 44/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 8/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/09 PDF icon 53/99
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj37.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/17 PDF icon 35/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_stuc_osposob_14_17.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2017 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/16 PDF icon program_rada_sks_2017.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2015. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' -15 PDF icon program_rada_sks_2015.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2016 'Službene novine Kantona Sarajevo' -16 PDF icon program_rada_sks_2016.pdf
Ministarstvo privrede Standard ili kodeks Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/17
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS Interni dokument PDF icon uputstvo_o_prijemu_i_slanju_eposte_u_ks_-_nacrt_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_za_unos_propisa_na_stranicama_organa.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_17.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 53/12 PDF icon odluka_o_upotrebi_informaticke_opreme_i_zastiti_podataka_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_upotrebi_informaticke_opreme_i_zastiti_podataka_-_dopuna_2012.pdf, PDF icon upotreba_racunara_i_zastita_podataka_-_integralni_tekst_odluke_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 52/12, 17/15, 25/17, 17/18 PDF icon odluka_o_domenama_internet_portala_i_elektronske_poste_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_domenama.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2017.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2018.pdf, PDF icon internet_domene_ks_-_integralni_tekst_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o softveru u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_softveru_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj radnoj stanici u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_standardnoj_radnoj_stanici_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o korištenju elektronskih mreža u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_koristenju_elektronskih_mreza_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o internet i intranet portalu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 34/17 PDF icon odluka_o_internet_i_intranet_portalu_kantona_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_internet_i_intranet_postalu_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_internet_i_intranet_portalu_ks_-_precisceni_tekst_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o bazi podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/16 PDF icon odluka_o_bazi_podataka_o_jn_za_korisnike_budzeta_ks.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_2018-10-11.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Plan ili program Okvirni plan razvoja e-uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon okvirni_plan.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o cijenama parking karte 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17, PDF icon 13/17, PDF icon 42/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o korištenju sredstava od naknade za tehnički pregled vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/17 PDF icon 27/17
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z18-13.pdf, PDF icon Z26-13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z27-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_111_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon Z6-92.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon Z3598.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z15-15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z36-08.pdf, PDF icon 87_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon_o_vladi_Precisceni_tekst_36_14.pdf, PDF icon ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z35-11.pdf, PDF icon Z5-13.pdf, PDF icon 9_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z23-99.pdf, PDF icon Z21-03.pdf, PDF icon Z33-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z04-04.pdf, PDF icon Z29-09.pdf, PDF icon broj_18_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon z41-01.pdf, PDF icon z22-05.pdf, PDF icon z09-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon Z9-10.pdf