Propisi

Ukupno 1201 - 1300 od 3397
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70-06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 72/09, PDF icon 92/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/05 2/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98 38/98 19/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13, PDF icon 100/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 02/98 48/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o gradjevinskom zemljistu
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03 22/06 43/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvejta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Komisije za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06, PDF icon 18/07, PDF icon 18/08, PDF icon 35/12, PDF icon 51/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadrzaju i postupku obavjestavanja o vaznim karakteristikama proizvoda i ambalaze od strane proizvodjaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 68-05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o prekograničnom prometu otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštečuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/12, PDF icon 107/14, PDF icon 8/16, PDF icon 79/16, PDF icon 12/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujucih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada 'Službeni list RBiH' PDF icon 23/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika-čuvara prirode, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije nadzornika-čuvara prirode u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Radno uputstvo 2010 - Stručno tehničke osnove za ispunjavanje obaveza operatora pogona i postrojenja, za koje nije obavezna okolinska dozvola, a regulišu se kroz urbanističku saglasnost PDF icon RU
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98, PDF icon 38/98, PDF icon 12/99, PDF icon 27/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Pravila
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Plan interventnih mjera u slucajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/07
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97 9/98 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/01, PDF icon 14/02
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluku o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada  'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/02 PDF icon 6/02
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluku o minimalnom iznosu mjesečne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/17 PDF icon 26/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad ''Skakavac'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom kantona sarajevo za period 2015-2020.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi