617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3001 - 3100 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - prvi dio, PDF icon 37/09 - drugi dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te pr 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/13, PDF icon 7/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Ministarstvo zdravstva Ostalo Smjernice za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/05
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02
Ministarstvo zdravstva Ostalo Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i HercegovineU KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14, PDF icon 47/14
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' File 36/06, PDF icon 8/12, PDF icon 39/16
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadlležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16, PDF icon 10/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost drževanih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Apoteke Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14, PDF icon 20/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o vođenju i održavanju registra administrativnih postupaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica "Prim dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/14
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/16, PDF icon 29/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/14, PDF icon 12/16, PDF icon 28/17, PDF icon 36/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/14, PDF icon 22/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravtsvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravtsvenih tehnologija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama I udruženjima iz oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Ministarstvo zdravstva Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ministarstvo zdravstva Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15, PDF icon 23/15
Ministarstvo zdravstva Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14, PDF icon 47/15
Ministarstvo zdravstva Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o programu mjera zaštite oralnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o Programu mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/00, PDF icon 18/02, PDF icon 30/08, PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/19
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/14, PDF icon 107/14, PDF icon 58/18
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu djelatnosti centra za mentalno zdravlje u zajednici, centra za fizikalnu rehabilitaciju, specifične preventivno-promotivne zdr 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Ministarstvo zdravstva Ostalo Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/11
Ministarstvo zdravstva Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/16, PDF icon 36/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/97, 7/02, 70/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/2000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 8/11
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o fondu za nauku 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08, PDF icon 32/05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25-04, 23-05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07, 72/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 24/06
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Glasnik046.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00, 10/01, 22/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Spisak akademskih titula.doc
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/2000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sticanju zvanja vozača - instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/07, 41/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 34/08, 27/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/00, 16/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/2000