617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 2701 - 2800 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 11/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09, 25/11 PDF icon 25/11, PDF icon 37/09
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/07, 37/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Karajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/04, 22/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju šireg područja vodopada «Skakavac» spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/02
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' 77/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 45/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode «Vrelo Bosne» Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/09 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/07 Preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji organa uprave Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 2/92,13/93,13/94 Preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne&Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacijie Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/06
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Ministarstvo zdravstva Zakon Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01, PDF icon 40/02, PDF icon 52/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 35/98, PDF icon 11/99, PDF icon 50/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/02
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi