617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 2901 - 3000 od 3826
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11, PDF icon 82/13, PDF icon 75/15, PDF icon 77/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o organiziranju i načinu rada kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12, PDF icon 39/14, PDF icon 22/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju iidentifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno ... 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/04
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/11, PDF icon 60/12, PDF icon 82/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uslovima prostora, medicinskotehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenom savjetu Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sertifikacijski standardi za apoteke - AKAZ 'Službene novine FBiH' PDF icon Maj 2013. godine
Ministarstvo zdravstva Ostalo Jedinstvena pravila za izradu propisa u institucijama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo zdravstva Ostalo Metodologija izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08 - I dio, PDF icon 5/08 - II dio, PDF icon 5/08 - III dio, PDF icon 5/08 - IV dio
Ministarstvo zdravstva Ostalo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH - Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/13, PDF icon 90/13, PDF icon 90/13 - Izmjene i dopune
Ministarstvo zdravstva Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Zakon zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanjai usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 74/12
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/05, PDF icon 29/06
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koji obavljaju službenici, uvjetima za vršenje tih poslova o ostvarivanju odrđenih prava iz radnih odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04, PDF icon 3/06
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 74/14, PDF icon 94/15, PDF icon 25/17, PDF icon 6/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim lici 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/05, PDF icon 11/07, PDF icon 44/07, PDF icon 97a/07, PDF icon 52/08
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/04
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13-Ispravka
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 74/14, PDF icon 94/15 Odluka, PDF icon 94/15, PDF icon 25/17, PDF icon 78/17, PDF icon 6/18, PDF icon 60/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 20/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013.-2017.godina 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 31/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13, PDF icon 31/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 31/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medicinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno - informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 55/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 1. dio, PDF icon 37/09 2. dio, PDF icon 37/09 3. dio, PDF icon 37/09 4. dio, PDF icon 37/09 5.dio, PDF icon 37/09 6. dio, PDF icon 37/09 7.dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11, PDF icon 89/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13, PDF icon 102/15, PDF icon 16/19, PDF icon 22/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 55/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - I dio, PDF icon 37/09 - II dio, PDF icon 37/09 - III dio, PDF icon 37/09 - IV dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primjenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja saradnje sa srodnim stranim, međunarodnim i međuentitetskim organizacijama u cilju razmjene organa i tkiva radi presađivanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - prvi dio, PDF icon 37/09 - drugi dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te pr 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/13, PDF icon 7/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 II dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 90/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/13, PDF icon 82/14, PDF icon 51/17, PDF icon 22/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11, PDF icon 79/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13, PDF icon 16/14, PDF icon 66/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u vezi sa jonizirajućim zračenjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/03
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 Prvi dio, PDF icon 37/09 Drugi dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica 'Službene novine FBiH' PDF icon 85/12
Ministarstvo zdravstva Ostalo Smjernice za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/05
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02
Ministarstvo zdravstva Ostalo Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14, PDF icon 47/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i HercegovineU KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost drževanih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/16
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' File 36/06, PDF icon 8/12, PDF icon 39/16
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadlležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16, PDF icon 10/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o vođenju i održavanju registra administrativnih postupaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica "Prim dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/14
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/16, PDF icon 29/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/14, PDF icon 12/16, PDF icon 28/17, PDF icon 36/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Apoteke Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14, PDF icon 20/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravtsvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravtsvenih tehnologija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15