617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3201 - 3300 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/11, PDF icon 26/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o činovima i obilježjima činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/96, 13/99, 14/00, 22/00, 15/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 69/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za strance, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98, PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih 'Službene novine FBiH' PDF icon 108/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 67/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03, PDF icon 30/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 59/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju sa osobama lišenim slobode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 103/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 51/13, PDF icon 55/13, PDF icon 82/13, PDF icon 6/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Prirucnik za policiju.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 31/14, PDF icon 41/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15, PDF icon 28/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/04, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, PDF icon 25/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 9/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnom listu za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 101/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 73/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11, PDF icon 89/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/06, PDF icon 11/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 56/14, PDF icon 86/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 14/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pravilima skraćivanja imena i naziva zbog tehničkih ograničenja upisa u skladu sa preporukama iz ICAI 9303 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 79/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo po postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/13, PDF icon 86/14, PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09, 20/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav (3) Zakona o putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 12/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiru i primopredaji arhivske građe, između organa uprave i službi za upravu, nadležnog arhiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13, PDF icon 90/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, PDF icon 13/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/11, PDF icon 23/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/12, PDF icon 36/06, PDF icon 39/16