617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3501 - 3600 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 34/02
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o članarinama u turističkim zajednicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o boravišnoj taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o sprovođenju Aneksa „G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 2/04) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 8/05) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaraznim bolestima životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 44/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stopama, odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla 'Službeni list RBiH' PDF icon 27/05
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/10, PDF icon 53/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih lješeva i otpadaka životinjskog porijekla („Službeni list SFRJ”) 'Službeni list SFRJ' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o označavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 28/03
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine („Službeni list R BiH”, broj 47/95, 14/99, 42/99, 48/00 i 58/01) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Ostalo Sporazum o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik BiH”- Međunarodni ugovori, broj 10/01 i 6/04) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97, PDF icon 32/19
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/10, PDF icon 29/11
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/10, PDF icon 16/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/98
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/99
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/02
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/97
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju („Službene novine grada Sarajeva”, broj 2/87) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/10, PDF icon 42/12, PDF icon 51/15
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodoprivrednih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/10, PDF icon 41/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/14, PDF icon 21/13, PDF icon 20/17, PDF icon 22/19
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko–tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine Federacije BiH”, broj 14/02 i 26/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/02
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/08
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH”, broj 47/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o primjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH”, broj 84/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo na načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/09
Ministarstvo privrede Ostalo Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/11, PDF icon 20/15
Ministarstvo privrede Ostalo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/13, PDF icon Knjiga 2 -01.pdf, PDF icon Knjiga 1.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 02.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 03.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 04.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05