617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3501 - 3600 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla 'Službeni list RBiH' PDF icon 27/05
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/10, PDF icon 53/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih lješeva i otpadaka životinjskog porijekla („Službeni list SFRJ”) 'Službeni list SFRJ' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o označavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 28/03
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine („Službeni list R BiH”, broj 47/95, 14/99, 42/99, 48/00 i 58/01) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Ostalo Sporazum o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik BiH”- Međunarodni ugovori, broj 10/01 i 6/04) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97, PDF icon 32/19
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/10, PDF icon 29/11
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/10, PDF icon 16/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/98
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/99
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/02
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/97
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju („Službene novine grada Sarajeva”, broj 2/87) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/10, PDF icon 42/12, PDF icon 51/15
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodoprivrednih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/10, PDF icon 41/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/14, PDF icon 21/13, PDF icon 20/17, PDF icon 22/19
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko–tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine Federacije BiH”, broj 14/02 i 26/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/02
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/08
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH”, broj 47/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o primjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH”, broj 84/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo na načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/09
Ministarstvo privrede Ostalo Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/11, PDF icon 20/15
Ministarstvo privrede Ostalo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/13, PDF icon Knjiga 2 -01.pdf, PDF icon Knjiga 1.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 02.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 03.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 04.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/08, PDF icon 7/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za utrošak novčanih sredstava za modele ostalih vrsta novčanih podsticaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/13
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09, PDF icon 25/10
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o cijeni zakupa na šumskom zemljištu i uspostavi prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/08
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/15, PDF icon 5/16
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14, PDF icon 46/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu uporabe lovačkoga oružja i naboja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja zdravstvenog stanja šuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/13, PDF icon 34/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskoga rejona 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu doznake i obilježavanja površina za sječu šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vremenu lova lovostajem i popis sisara i ptica koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obimu mjera za uspostavljanje i održavanje šumskog reda i način njihovog provođenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračuna direktnih i indirektnih šteta uzrokovanih šumski požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i uvjetima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra evidencija u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanju vodnih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkoga ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 14/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rejona 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi