617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3701 - 3800 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12, PDF icon 39/16
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_06-16.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo,13/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17, PDF icon 7/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 PDF icon 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon 25/20
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 14/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca, 34/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/08, PDF icon 9/16
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o estradnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Ispravka zakona o spriječavanju nasilja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/07
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/00
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o filmskoj djelatnosti PDF icon 7/01
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17, PDF icon 10/17
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15, PDF icon 14/21
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/20) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo finansija Uredba Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/13 PDF icon 14/13
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba PROCEDURE ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO NA OSNOVU UNUTRAŠENJEG I VANJSKOG DUGA I IZDAVANJA GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11, PDF icon 7/19
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA U KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Tabela - Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Procedure aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA FONDOVIMA) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O FINANSIJSKOM PLANIRANJU IZVRŠAVANJA BKS I EVIIDENTIRANJU RASHODA IZDATAKA PREMA IZVORIMA SREDSTAVA U FISKALNOJ GODINI 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/07, PDF icon 31/11, PDF icon 2/12
Ministarstvo finansija Uredba Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/08 PDF icon 25/08
Ministarstvo finansija Zakon Naredba o zatvaranju računa budžetskih korisnika PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09, PDF icon 15-16.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o komunalnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/06, PDF icon 34/07, PDF icon 02/08, PDF icon 29/11, PDF icon 31/12, PDF icon 36/12, PDF icon 28/18
Ministarstvo finansija Zakon UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102/15, PDF icon 104/16, PDF icon 5/18, PDF icon 11/19, PDF icon 99/19
Ministarstvo finansija Zakon Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 09/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00