617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3701 - 3800 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06 i 51/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, 7/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, 50/17 - Drugi novi Prečišćeni tekst sa Odlukom o verifikaciji Uredbe - Drugi novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17, PDF icon 2/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine, 34/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/07
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 PDF icon 18/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, 11/11, 15/11-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/11, 15/11
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo, 6/97, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 9/98, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 5/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97, 9/98, 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, 20/02 i 22/02, 30/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/02 i 22/02, 30/08
Ministarstvo pravde i uprave Zakon ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, 26/14, PDF icon 40/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, 45/19
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 40/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo,13/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_06-16.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17, PDF icon 7/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 PDF icon 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, 4/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05, 12/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/08, 40/08, 7/10
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, 15/98, 20/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/98, 20/03
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/18, 21/19, 5/20 PDF icon 7/18, 21/19, 5/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12, PDF icon 39/16
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon 25/20
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 14/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca, 34/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/08, PDF icon 9/16
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o estradnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Ispravka zakona o spriječavanju nasilja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/07
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/00
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o filmskoj djelatnosti PDF icon 7/01
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17, PDF icon 10/17
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17