617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3601 - 3700 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 14/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkoga ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Ostalo Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2015. godinu 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Ministarstvo privrede Ostalo Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju u 2015. godini 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/98
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15, PDF icon engleska v
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/15
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/16, PDF icon 14/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/05, PDF icon 34/09, PDF icon 8/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/16
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka za pojednostavljenje / eliminaciju / unaprjeđenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/17, PDF icon 22/17, PDF icon 31/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/16, PDF icon 32/16, PDF icon 36/16, PDF icon 43/16
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu vođenja registra odobrenih i regisrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12, PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14, PDF icon 76/16, PDF icon 75/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/16, PDF icon 30/16, PDF icon 42/16, PDF icon 21/17, PDF icon 29/19
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 05/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 05/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra izdatih licenci 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/03
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja zbirke isprava i propisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/16, PDF icon 12/18
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik za provođenje tehničkih mjera i mjera zaštite za skladištenje i trošenje sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istražne radove 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo privrede Ostalo Rješenje o formiranju Komisije za koncesije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Ministarstvo privrede Ostalo Rješenje o obrazovanju Komisije za javno privatno partnerstvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/17
Ministarstvo privrede Ostalo Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/16
Ministarstvo privrede Ostalo PROGRAM novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 54/15
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, 3/09- Prečišćeni tekst, 36/15, 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, 36/15 i 15/18
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, 2/12-Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20 i 14/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20 i 14/21
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima, 4/02,16/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/02,16/03
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09 - Prečišćeni tekst, izmjena 36/15, dopuna 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, 36/15, 15/18
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, 2/10-Novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/10
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst, 9/15 - Izmjena i 28/18 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19 PDF icon 18/11, 36/15, 11/19
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf, PDF icon broj-9.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo, 26/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 40/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, 50/17 - Drugi novi Prečišćeni tekst sa Odlukom o verifikaciji Uredbe - Drugi novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17, PDF icon 2/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06 i 51/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, 7/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine, 34/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/07
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 PDF icon 18/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, 29/12, 11/17, 8/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 11/17, 8/18
Ministarstvo pravde i uprave Ostalo Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, 26/14, PDF icon 40/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, 45/19
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 40/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, 11/11, 15/11-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/11, 15/11
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo, 6/97, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 9/98, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 5/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97, 9/98, 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, 20/02 i 22/02, 30/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/02 i 22/02, 30/08
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, 15/98, 20/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/98, 20/03
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/18, 21/19, 5/20 PDF icon 7/18, 21/19, 5/20
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12, PDF icon 39/16
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19