617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3401 - 3500 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Redovi voznje JGS 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08, PDF icon 45/00, PDF icon 2/02, PDF icon 6/02, PDF icon 29/03, PDF icon 68/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 10/17, PDF icon 19/17, PDF icon 20/18, PDF icon 22/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo saobraćaja Uredba Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/18
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12, PDF icon 26/15
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/07
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06, PDF icon 18/08, PDF icon 56/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o održavanju cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10, PDF icon 57/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu naplate i trošenja naknade za korištenje javnih parkirališta i premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/07
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/14, PDF icon 42/15, PDF icon 36/15, PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/06, PDF icon 25/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 34/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/00, PDF icon 19/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o članarinama u turističkim zajednicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o boravišnoj taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaraznim bolestima životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 44/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stopama, odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla 'Službeni list RBiH' PDF icon 27/05