617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3401 - 3500 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima i procedurama za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8-13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa u centralnu evidenciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09, PDF icon 22/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/04, PDF icon 21/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10, PDF icon 57/20
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o održavanju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/02
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Redovi voznje JGS 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08, PDF icon 45/00, PDF icon 2/02, PDF icon 6/02, PDF icon 29/03, PDF icon 68/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 10/17, PDF icon 19/17, PDF icon 20/18, PDF icon 22/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/18
Ministarstvo saobraćaja Uredba Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12, PDF icon 26/15
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06, PDF icon 18/08, PDF icon 56/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o održavanju cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10, PDF icon 57/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/07
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu naplate i trošenja naknade za korištenje javnih parkirališta i premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/07
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/14, PDF icon 42/15, PDF icon 36/15, PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04