617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 2801 - 2900 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02); 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/01 - preuzmi, PDF icon 7/02 - preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 18/12, PDF icon 63/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06 - Ispravka
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 4/12, PDF icon 99/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/18 PDF icon 31/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/08
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičaima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/04, PDF icon 26/05
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13, PDF icon 17/15
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14, PDF icon 1/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/00, PDF icon 21/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 33/13 - ispravka
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/13, PDF icon 23/16, PDF icon 7/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/98, PDF icon 30/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/04, PDF icon 10/05, PDF icon 31/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/04, PDF icon 11/06, PDF icon 16/11, PDF icon 38/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/06, PDF icon 12/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 49/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova („Službene novine FBiH“, broj 22/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/99, PDF icon 50/00, PDF icon 22/02
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02, PDF icon 20/19
Ministarstvo zdravstva Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o razvojnom kreditu - Projekat jačanja razvojnog sektora - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/06 - Međunarodni ugovori
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 9/14-Ispravka, PDF icon 13/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/04, PDF icon 28/04 - Ispravka
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Državnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/11
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/18, PDF icon 28/19
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje djelatnosti tehničkih servisa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/03, PDF icon 18/04, PDF icon 57/07, PDF icon 53/08
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/03
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11, PDF icon 64/11, PDF icon 82/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/03, PDF icon 59/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/10, PDF icon 81/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstve zatite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/07
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilaksije i hemoprofilaksije protiv zaraznih bolesti te o obavezama koje se podvrgavaju toj obavezi 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik 62/15, PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf, PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf, PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf, PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf, PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf, PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf, PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf, PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf, PDF icon 26/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/08, PDF icon 39/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11, PDF icon 10/11 - ispravka, PDF icon 41/11, PDF icon 81/12, PDF icon 58/15, PDF icon 51/17, PDF icon 96/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize 'Službene novine FBiH' PDF icon 89/11, PDF icon 1/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/17