Propisi

Ukupno 1 - 34 od 34
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2017.-31.12.2017._godine.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2017._-_31.12.2017._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-74_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o priznanjima i nagradama Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon odluka_o_priznanjima_i_nagradama_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA DODJELE U ZAKUP TIPSKIH KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-75.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Memorijalni centar Proskok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_urbanistickog_projekta_memorijalni_centar_proskok.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SPORTSKO REKREACIONO PODRUČJE" BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-70-72.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Kolijevka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_urbanistickog_projekta_kolijevka.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POKRETANJU AKTIVNOSTI ZA PRELAZAK NA TREZORSKI NAČIN POSLOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdfdownload-70-70.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvijetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvijetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_ot_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_ii_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O OSNIVANJU NASELJA UNUTAR NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-27-27.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2018.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_zemljista_-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2018.godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta OT za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_ot_za_2017._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2017. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcne_trnovo_u_2017.godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prijedloga_skolskih_podrucja_osnovnih_skola_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_za_2018._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon odluka_o_osnivanju_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta KJP ZOI 84 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_grad._zemljista_kjp_zoi_84.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju općinskog štaba civilne zaštite OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_osnivanju_opcinskog_staba_civilne_zastite_ot.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_grad._zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_visini_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_imovinu_na_podrucju_ot.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon odluka_o_izmjeni_i_dopuni_odluke_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra Budžetskih korisnika Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_uspostavi_registra_budzetskih_korisnika_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Elektro-Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon odluka_o_imenovanju_predsjednika_i_clanova_skupstine_jp_elektro-trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_urbanistickog_projekta_poslovno-sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I UVJETIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TRNOVO U SKLOPU URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - I FAZA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon odluku_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_-_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju izmjenama i dopunama urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_provodenju_izmjenama_i_dopunama_urbanistickog_projekta_poslovno-sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRODAJI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon odluku_o_prodaji_sumskih_drvnih_sortimenata.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 48/17 PDF icon pdf-74-74.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.pdf
Općina Trnovo Pravilnik Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon pravilnik_o_stipendiranju_ucenika_i_studenata_ot.pdf