Propisi

Ukupno 2201 - 2300 od 3466
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati osnovne organizacije odnosno organizacije za zaštitu na radu koje vrše periodične preglede i ispitivanja 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Sužbene novine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07, 20/10, 38/12, 51/14 i 42/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima 7 55/50 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' 88/11, 28/13 PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnom ustanovama na području Kantona Sara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/06 i 04/15 PDF icon 34-06.pdf, PDF icon 4_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11 PDF icon 25/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/99 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama 7 14/48 i 18/48 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/04 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 i 26/04 PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 26_04.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/05 PDF icon 34_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/05 PDF icon 15_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/13 PDF icon 40_13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/06 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/16 i 13-14-30277/2016 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/07 i 27/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/03 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/16 i 31/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/04 i 27/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prehrambenim enzimima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 66/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu senfa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil hlorid monomer i namijenjeni su za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 PDF icon 85/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon 77/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 11/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09, 25/11 PDF icon 25/11, PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 PDF icon 76/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/13 PDF icon 68/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 67/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 89/12 PDF icon 89/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mazivim mastima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/17, 37/09 PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06