617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 297
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine trnovo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24
Općina Trnovo Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata PDF icon pravilnik_o_stipendiranju_ucenika_i_studenata.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka Općinskog vijeća-staza Jure Franko 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_opcinskog_vijeca-staza_jure_franko.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2024. godini 12/24 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2024._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2023. godini 12/24 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1_m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2023._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o poslovnim zonama na području općineTrnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_poslovnim_zonama_na_podrucju_opcinetrnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog zamjenskog člana Općinsk izborne komisije Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_objavljivanju_javnog_oglasa_za_imenovanje_jednog_zamjenskog_clana_opcinsk_izborne_komisije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području općine Trnovo 12/24 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_visini_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_imovinu_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog zamjenskog člana Općinske izborne komisije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_provodenje_postupka_po_javnom_oglasu_za_imenovanje_jednog_zamjenskog_clana_opcinske_izborne_komisije.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Općine Trnovo 12/24 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_provodenje_postupka_po_javnom_oglasu_za_imenovanje_jednog_clana_opcinske_izborne_komisije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana općinske izborne komisije Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/24 PDF icon odluka_o_objavljivanju_javnog_oglasa_za_imenovanje_jednog_clana_opcinske_izborne_komisije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o prenosu pumpnih stanica sa električnim brojilima Velika Vrela, Prštetak, Ozimine, Bobovica, Šabići, Jezera i Umoljani 01/24 PDF icon odluka_o_prenosu_pumpnih_stanica_sa_elektricnim_brojilima_velika_vrela_prstetak_ozimine_bobovica_sabici_jezera_i_umoljani.pdf
Općina Trnovo Odluka o prenosu postrojenja za tretman otpadnih voda sa električnim brojilima Šabići, Gornja Grkarica i Ostojići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_prenosu_postrojenja_za_tretman_otpadnih_voda_sa_elektricnim_brojilima_sabici_gornja_grkarica_i_ostojici.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_u_zakup_tipskih_kioska_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava suvlasništva bez naknade 01/24 PDF icon odluku_o_davanju_saglasnosti_za_sklapanje_ugovora_o_prijenosu_prava_suvlasnistva_bez_naknade.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Trnovo 01/24 PDF icon odluku_o_imenovanju_investicionog_menadzera_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2023._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2024. godinu 01/24 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2024_godinu_compressed_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_uvjetima_i_nacinu_izdavanja_vodnih_akata_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4639 2023 god 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_broj_01-02-4639_2023_god.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknade i dodatke na plaću u Općini Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_platnih_razreda_i_koeficijenata_za_place_naknade_i_dodatke_na_placu_u_opcini_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.06.2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Pravilnik o uslovima i naĉinima za ostvarivanje prava na novĉani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon pravilnik_o_uslovima_i_nacinima_za_ostvarivanje_prava_na_novcani_podsticaj.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.06.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR (2) PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_zoi_84_olimpijski_centar_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_gradevinskom_zemljistu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta ZOI 84 Olimpijski centar 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_zoi_84_olimpijski_centar_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_razrjesenju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-03-303523 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_broj_01-03-303523.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2023._do_31.03.2023._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju cijena usluga distribucije vode i odvođenja otpadnih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_cijena_usluga_distribucije_vode_i_odvodenja_otpadnih_voda.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2027. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2027.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ĈLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 07/23 PDF icon odluka_o_objavljivanju_javnog_oglasa_za_imenovanje_dva_clana_opcinske_izborne_komisije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Pravilnik PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I POSTUPANJU PO PRIJAVAMA U OPĆINI TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 04/23 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_opcini_trnovo.pdf
Općina Trnovo Pravilnik PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I POSTUPANJU PO PRIJAVAMA U OPĆINI TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 04/23 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_opcini_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Registar budžetskih korisnika Općine Trnovo za 2024.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/23 PDF icon registar_budzetskih_korisnika_opcinetrnovo_za_2024._godinu.pdf
Općina Trnovo Ostalo Cjenovnik o visini naknade za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području općine Trnovo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon cjenovnik_o_visini_naknade_za_postavljanje_sadrzaja_na_fasadama_gradevina_na_podrucju_opcine_trnovo_za_2023._godinu.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2022._do_31.12.2022._godine.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžetu Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzetu_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_31.12.2022._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 14/23 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d.-podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d.-podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2023. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2023._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1_m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za provoĊenje postupka po javnom oglasu za imenovanje dva ĉlana Općinske izborne komisije Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/23 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_provodenje_postupka_po_javnom_oglasu_za_imenovanje_dva_clana_opcinske_izborne_komisije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o dopuni Odluke o provoĊenju plana parcelacije "Tušila" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/23 PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_provodenju_plana_parcelacije_tusila.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o naĉinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na podruĉju općine Trnovo 02/23 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_u_zakup_tipskih_kioska_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budţeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/23 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Budţet Općine Trnovo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/23 PDF icon budtet_opcine_trnovo_za_2023._godinu.pdf
Općina Trnovo Instrukcija ili naredba Izvještaj o izvršenju Budţeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.09.2022. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budteta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.09.2022._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na podruĉju Općine Trnovo za period 2023. - 2027. godina 48/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_programa_razvoja_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_drugih_nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo_za_period_2023._-_2027._godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naĉinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budţeta općine Trnovo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budteta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naĉinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 2022 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 39/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Urbanistički projekat Štinji do Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_urbanisticki_projekat_stinji_do_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo II 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo_ii.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.06.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.06.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 01.03.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_01.03.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve ze period 01.01.2021 do 31.12.2021 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_ze_period_01.01.2021_do_31.12.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini komunalnih taksi općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_osnivanju_opcinskog_staba_civilne_zastite_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.12.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i dr.nesreća na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_organizovanju_i_funkcionisanju_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_dr.nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa iz oblasti kulture napodručju općine Trnovo 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_iz_oblasti_kulture_napodrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama u Općinskom vijeću Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_u_opcinskom_vijecu_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_clanovima_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2021._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4702 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4702.pdf
Općina Trnovo Odluka broj 4680 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_4680_21.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4679721 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4679721.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.09.2021. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.09.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf