617 O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi | Propisi KS

O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi

Vrsta: 
Odluka ili rješenje
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Strateški: 
NE
Nevažeći: 
NE
Broj službenog glasila: 
31/16