Propisi

Ukupno 3201 - 3300 od 3490
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/08
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH”, broj 47/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o primjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH”, broj 84/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo na načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/09
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Ostalo Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Ostalo Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/11, PDF icon 20/15
Ministarstvo privrede Ostalo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/13, PDF icon Knjiga 2 -01.pdf, PDF icon Knjiga 1.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 02.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 03.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 04.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/08, PDF icon 7/08
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14, PDF icon 46/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za utrošak novčanih sredstava za modele ostalih vrsta novčanih podsticaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/13
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09, PDF icon 25/10
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o cijeni zakupa na šumskom zemljištu i uspostavi prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/08
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/15, PDF icon 5/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 14/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkoga ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rejona 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju rakija i voćnih vina 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/14, PDF icon 13/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 13/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu uporabe lovačkoga oružja i naboja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja zdravstvenog stanja šuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/13, PDF icon 34/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskoga rejona 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu doznake i obilježavanja površina za sječu šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vremenu lova lovostajem i popis sisara i ptica koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obimu mjera za uspostavljanje i održavanje šumskog reda i način njihovog provođenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračuna direktnih i indirektnih šteta uzrokovanih šumski požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i uvjetima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra evidencija u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanju vodnih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/14
Ministarstvo privrede Ostalo Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2015. godinu 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Ministarstvo privrede Ostalo Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju u 2015. godini 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/98
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15, PDF icon engleska v
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/15
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/16, PDF icon 14/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/05, PDF icon 34/09, PDF icon 8/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/16
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka za pojednostavljenje / eliminaciju / unaprjeđenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/17, PDF icon 22/17, PDF icon 31/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/16, PDF icon 32/16, PDF icon 36/16, PDF icon 43/16
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik za provođenje tehničkih mjera i mjera zaštite za skladištenje i trošenje sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istražne radove 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/16, PDF icon 12/18
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu vođenja registra odobrenih i regisrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12, PDF icon 8/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14, PDF icon 76/16, PDF icon 75/14
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/16, PDF icon 30/16, PDF icon 42/16, PDF icon 21/17, PDF icon 29/19
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/13
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 05/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 05/16
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra izdatih licenci 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/03
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja zbirke isprava i propisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/15
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/12