Propisi

Ukupno 2801 - 2900 od 3402
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/04, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, PDF icon 25/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 9/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnom listu za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 101/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 73/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11, PDF icon 89/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/06, PDF icon 11/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 56/14, PDF icon 86/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 79/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo po postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/13, PDF icon 86/14, PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09, 20/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav (3) Zakona o putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 12/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiru i primopredaji arhivske građe, između organa uprave i službi za upravu, nadležnog arhiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 14/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pravilima skraćivanja imena i naziva zbog tehničkih ograničenja upisa u skladu sa preporukama iz ICAI 9303 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13, PDF icon 90/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/12, PDF icon 36/06, PDF icon 39/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/11, PDF icon 23/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o visini vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 376/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH' PDF icon 85/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/09, PDF icon 46/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/14, PDF icon 101/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/12, PDF icon 8/15, PDF icon 25/13, PDF icon 36/13, PDF icon 45/13, PDF icon 66/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 92/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12, PDF icon 96/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje, kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 92/07, 46/09, 79/11, 88/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija o JMB elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 86/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 30/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14, PDF icon 12/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 70/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/13